Hans Rutberg, en av initiativtagarna och arrangörerna bakom Sveriges första chefläkarkurs. Foto: Göran Segeholm

Det finns ungefär två hundra chefläkare i Sverige.  Under riksstämmans andra dag samlades 64 av dem för att gå på kurs. Det finns egentligen ingen formell beskrivning av vad som ingår i chefläkaruppdraget.

– Det hoppas vi kunna komma fram till under kursen; ett innehåll i rollen. Alla har bilder av vad en chefläkare ska göra och det vore bra om vi kunde enas.

Det säger Hans Rutberg, professor vid Hälsouniversitetet i Linköping och ordförande i Läkaresällskapets kommitté för säker vård, som står bakom den första kursen för chefläkare.

Han säger att det inte är alla landsting eller sjukhus som använder sig av chefläkarbegreppet. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28 ) 5 kap 1 § står att vårdgivaren ska utse den eller de befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten; det är de som ofta kallas chefläkare.

Hans Rutberg, som själv var chefläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping 2004–2012, säger att det finns ett behov av både gemensam utbildning och nätverk bland chefläkarna.

Pelle Gustafson, Patientförsäkringen LÖF, som också sitter med i SLS kommitté för säker vård, säger att chefläkarens roll ändras i takt med att patientsäkerhetsarbetet tar fart i landstingen.

– De här är ofta aktade och omdömesgilla personer som man lyssnar på. De kommer att slå an tonen för hur man arbetar med patientsäkerhet.

Pelle Gustafson säger att intentionen med kursdagen är att deltagarna ska få en mycket bättre bild av vad som förväntas av dem.

Hans Rutberg fyller på:

– Vi vill att chefläkarna ska ta ett steg framåt och bli en tydligare del av ett aktivt patientarbete.

Kursen på riksstämman var den första delen av två. I februari och mars fortsätter den med ett tvådagarsinternat för en halva av gruppen åt gången.

Läkartidningen frågade tre deltagare varför de deltar i chefläkarkursen. Se svaren här intill.