Staffan Henriksson, ordförande, Svenska privatläkarföreningen:

1. Nationella taxan överlevde Mona Boström (LT 46/2012 samt LT 19-20/2013).

2. Förhoppningar inför 2014: 
• Nationella taxan transformeras till ett nationellt vårdval
• Småskalig professionsstyrd vård ökar kraftigt
• All administration inom vården måste vara evidensbaserad

Emma Spak, ordförande, Sveriges yngre läkares förening:

1. Att vårdens organisation och styrning genom bland annat Zarembas artikelserie kom upp på agendan och diskuteras flitigt och att vi läkare på många olika sätt varit aktiva i den debatten. 

2. Förhoppningar inför 2014:
• Jag hoppas att debatten kring vårdens organisation går från allmänt hållen till mer konkret så att de första stegen mot ett förbättrat styrsystem för hälso- och sjukvården kan tas redan under nästa år.
• Jag hoppas också att Utbildningsdepartementet snabbt ser över de ekonomiska konsekvenserna av läkarutbildningsutredningens förslag och sedan skickar den på remiss så att arbetet med en ny förbättrad väg till legitimation för läkare kan komma igång.
• Jag ser också fram emot att alla initiativ för att förbättra vårdens IT-stöd och minska administrationen ska ge utdelning bland annat genom Göran Stiernstedts uppdrag. Vi läkare vill jobba med värdeskapande arbetsuppgifter!

Ove Andersson, ordförande, Distriktsläkarföreningen:

1. Kartläggningen av läkarbemanningen i primärvården (LT 11/2013 och LT 11/2013). Att få svart på vitt på bristen på specialister i allmänmedicin och att vi kunnat starta en diskussion med landstingen och regeringen om behovet av en nationell långsiktig strategi för att uppnå riksdagens mål på 6 000 specialister i allmänmedicin. 

2. Förhoppningar inför 2014:
• En bred nationell kompetensförsörjningsplan för att uppnå riksdagens mål
• En början till en bred nationell strategi för att göra primärvården till basen för alla patienter med kronisk sjukdom och sammansatta behov. Primärvården måste få ett allt tydligare organisatoriskt ansvar för dessa patienter.
• En IT- och registerutveckling mot enklare robustare system anpassade till varje användares behov med syfte att varje läkare ska sitta allt mindre framför datorn och få ägna allt mer tid till patienten. 

Thomas Zilling, ordförande, Sjukhusläkarna:

1.  Genomslaget som Zarembas artiklar om sjukvården och Läkarupproret fick var 2013 års »hit«! 

2. Förhoppningar inför 2014:
• Jag önskar att 2014 blir året då vi vänder trenden och får fler vårdplatser på landets sjukhus.
• Och så hade det varit fantastiskt om något parti i valrörelsen vågat driva frågan om en bättre och jämlik vård genom avskaffande av våra 21 landsting.
• Slutligen önskar jag att Sjukhusläkarnas Almedalsseminarium 2014 om mer tid för patienten och mindre administration får stort genomslag.

Marie Wedin, ordförande, Läkarförbundet:

1. Att avtalsrörelserna kom i hamn med ett nytt löneavtal och ett nytt pensionsavtal var viktigt. Om det var bra eller inte får framtiden utvisa. I de processerna har alla parter ett ansvar att förvalta.

2. Förhoppningar inför 2014:
• Jag vill att det klart slås fast att papperslösa har rätt till vård efter behov och på lika villkor som andra i landet bosatta.
• Jag hoppas också att regeringen beslutar om en satsning på ett nationellt hälsobibliotek. Ett sådant kan ge alla anställda i den offentligt finansierade vården, det vill säga såväl i privat verksamhet som i kommuner och landsting, tillgång till evidensbaserad kunskap, för patienternas säkerhets skull.
• För det tredje hoppas jag det blir ett högt valdeltagande i EU-valet så att högerextrema partier inte får för mycket att säga till om i vårt Europa.

Emma Furberg, ordförande, Medicine studerandes förbund:

1. Att jag blev vald till MSF:s ordförande. Ordförandeskapet är bland det häftigaste jag har varit med om!

2. Förhoppningar inför 2014:
• Jag vill sätta fokus på underläkarlöner innan examen – i dag kan man ibland tjäna så lågt som 20 000 i månaden (!), trots lång utbildning och stort ansvar.
• Jag vill se bättre sociala skyddsnät för studenter, där de som ej är berättigade till CSN är särskilt utsatta.
• Att landstingen tar sitt ansvar och bättre matchar antalet AT-platser mot efterfrågan. Väntetiderna är långa redan i dag, och de kullar som läser på programmet är större samtidigt som vi har ett inflöde från utländska lärosäten.