Harry Burns, som numera kan lägga ett Sir framför namnet, är den skotska regeringens chefsrådgivare i hälso- och sjukvårdsfrågor och gästtalade på stämmans invigning under rubriken »Transforming the Health of Populations or the Biology of Poverty«.

För 25 år sedan var han kirurg i en av de fattigaste delarna av Skottland, där man då kunde notera en ökad dödlighet och sjuklighet i sjukdomar som inte gick att förklara med de vanliga riskfaktorerna. Tidigare hade Skottland legat på det europeiska snittet men nu såg det alltså ut som att skottarnas hälsa hade försämrats. Vad hade hänt? Jo, stora förändringar hade skett i människors miljö och livsvillkor. Stor arbetslöshet på grund av varvsnedläggning, småskaliga boendemiljöer hade ersatts av nya höghusområden, sociala nätverk hade slagits sönder och meningsfull sysselsättning förlorats.

– Den sociala och fysiska miljön måste vara begriplig, hanterlig och meningsfull, annars drabbas individen av kronisk stress, sa Harry Burns och refererade till sociologen Aaron Antonovsky. 

Numera kan Harry Burns presentera en hel kedja av vetenskapliga bevis för vad som behövs för att en människa ska klara sig igenom påfrestningar, och hur fattigdom, en kaotisk miljö, en bristande känsla av kontroll tar sig fysiska uttryck i kroppen och på sikt kan resultera i försämrad inlärning och känslomässiga problem. I förlängningen kan det leda till en ökad risk för missbruk, våld och självmord, som i Glasgow är kopplat till 60 procents högre dödlighet än i till exempel Liverpool.

Och på Harry Burns initiativ pågår i Skottland nu därför ett folkhälsoarbete på bred front. Både i samhället i stort och i sjukvården, från godnattsagor till rent patientsäkerhetsarbete.

– Inom patientsäkerheten har vi fått enorma resultat.

– Och jag tror vi kan stänga fängelserna år 2020.

Det som behövs är en vilja, idéer och metoder, säger han. Viljan åstadkommer han genom att presentera det vetenskapliga stödet. Idéerna ska komma från alla, från verksamheten, inte uppifrån. Metoderna för förändring är att testa, mäta och följa upp. De som står i frontlinjen måste få ansvar att agera, men de måste mäta det de gör, säger han.

– Vi gör det inte av ekonomiska skäl. Vi gör det för att det är det rätta att göra. Vi säger: Var modiga och glöm inte att kramas.

Omkring 200 personer lyssnade på Harry Burns och dessförinnan sällskapets ordförande Peter Friberg som formellt öppnade mötet. Vetenskap, utbildning, etik och kvalitet är Läkaresällskapets huvudområden och på senare år har ett ökat folkus på folkhälsa tillkommit. Han påminde om Läkaresällskapets syfte så som det formulerades vid bildandet 1808:

»Till vetenskapens fullkomnande genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad erfarenhet, till främjande av det vetenskapliga förtroendet läkare emellan.«