Läkarförbundets fortbildningsenkät för 2012, som nyligen låg klar, har visat att tiden som läkare ägnar åt att utveckla sin kompetens fortsätter att sjunka. Stefan Lindgren, ordförande i Läkaresällskapets utbildningsdelegation, framhöll att en läkare aldrig är färdigutbildad, och sa att det måste finnas en struktur så att alla medarbetare kan fortbilda sig.

– Det är inte acceptabelt att arbetsgivarna talar om produktion enbart i verksamhetsrelaterade mått. Det borde vara självklart att produktionsmåtten också inbegriper utbildning, forskning och förbättringsarbete.

Eva Engström, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, tog upp den tråden och redovisade en handfull kvalitetskriterier för en strukturerad fortbildning.

– Det ska finnas en struktur för internutbildning, det ska finnas schemalagd tid för att läsa och konsultera kollegor, det ska finnas ett uppdaterat bibliotek, alla ska ha en individuell utbildningsplan, och det ska finnas en övergripande plan för fortbildningen kopplad till utfall i form av kvalitet och patientsäkerhet, sa Eva Engström, som framhöll att dessa kriterier är mätbara.

– Det gör att fortbildningen kan finnas naturligt i verksamhetsplanen och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholm, tyckte att det var märkligt att Sverige är ett av få länder i EU som inte har reglerat fortbildningen.

– Det är mycket hög tid att i dialog mellan professionen, SKL och universitetslandstingen hitta lösningar för detta. Det ska vara regelbundet, och landstingen måste ha ett uttalat ansvar för att finansiera det på ett vettigt sätt.

Frågan om en reglering av läkarnas fortbildning har kommit upp på den politiska agendan som en följd av att EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv kräver att medlemsstaterna garanterar att de yrkesutövare som omfattas av direktivet kan uppdatera sin kompetens.

– Det kan tyckas märkligt att fortbildningen inte regleras för läkare när den regleras för väktare, sa Sara Bratberg, som utreder hur det nya direktivet ska implementeras i Sverige.

Läkarförbundet har förslagit att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en föreskrift för läkarnas fortbildning. Ett annat sätt skulle kunna vara att reglera frågan i kollektivavtal. Men Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, ville varken se någon nationell reglering eller en kollektivavtalsreglering. Argumentet var att förutsättningarna varierar mellan olika delar landet och mellan olika specialiteter.

– Vi skulle hellre se att man kom överens om ett partsgemensamt utvecklingsarbete.