Näthandel med alkohol fortsätter att växa, men regelverket är otydligt och det är oklart var gränsen går mellan lagligt och olagligt. Därför bör regeringen skyndsamt se till så att rättsläget klarläggs och reglerna skärps. Det understryker Läkarförbundet i sitt remissvar på en utredning som bland annat behandlar denna fråga (En väg mot ökad tillsyn, SOU 2013:50). På denna punkt vill förbundet gå längre än utredningen, som ansåg att en större översyn av regelverket inte rymdes inom uppdraget.

Utredningen tar också upp den kraftigt ökande marknadsföringen av alkohol och tobak, som nu lätt når barn och ungdomar via bland annat sociala medier. Här föreslår utredningen vissa åtgärder som ska effektivisera tillsynen. Läkarförbundet instämmer i dessa, men vill också att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att noga följa utvecklingen, och återkomma med förslag till ytterligare åtgärder om det behövs.