Under året har Sveriges Kommuner och landsting, SKL, arbetat med en modell för att följa upp hur väl landstingen klarar att ge återbesök inom vad som bedöms som medicinskt motiverade tidsramar.

Modellen är nu klar att sjösättas, och därför har SKL och regeringen inom ramen för 2014 års kömiljardsöverenskommelse beslutat att landstingen från årsskiftet månadsvis ska rapportera in återbesöken till den nationella väntetidsdatabasen. Inrapporteringen är ett grundkrav för att kunna vara med och dela på nästa års kömiljard.

Bakgrunden till att modellen tagits fram är bland annat kritiken från Läkarförbundet och andra om att kömiljardens fokus på nybesök lett till att återbesök trängts undan.

Arbetet med att vidareutveckla modellen ska fortsätta under 2014 med målsättningen att återbesöken i nästa års överenskommelse ska ingå i den prestationsbaserade ersättningen.

I 2014 års kömiljard inriktas prestationsersättningen precis som tidigare år på nybesöken. Landsting som klarar 70 eller 80 procent av nybesöken inom 60 dagar får dela på en halv miljard. Den andra halvmiljarden delas mellan landsting som genomför 70 respektive 80 procent av beslutade behandlingar inom 60 dagar.