Brevet är bland annat adresserat till Regionfullmäktige i Västra Götaland, regiondirektören samt sjukhusdirektören på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Alla läkare inom verksamhetsområde onkologi på universitetssjukhuset som kunnat har undertecknat det, totalt 46 stycken. Och de är överens: Dagens situation är ohållbar. Något måste göras och det måste göras snart.

»För närvarande är arbetsbelastningen oacceptabelt hög, nyrekryteringen av specialister närmast obefintlig, och vi förlorar såväl läkare under specialistutbildning som vikarier och mångårigt erfarna onkologer«, skriver de.

Antalet patienter har ökat kraftigt de senaste åren, men läkarbemanningen har inte följt samma trend. Stigande medellivslängd har lett till fler cancerfall, samtidigt som de som drabbas överlever i högre grad tack vare nya läkemedel och effektivare strålbehandlingsteknik. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har läget blivit än mer betungande eftersom ett stort antal cancerbehandlingar som andra kliniker tidigare ansvarat för nyligen har flyttats över till universitetssjukhuset. Det handlar bland annat om stora grupper med bröstcancer, kolorektal cancer, malignt melanom och njurcancer.

De två senaste åren har åtta specialister och ST-läkare slutat på grund av den höga arbetsbelastningen. Svensk onkologisk förening har jämfört antalet onkologer inom svensk offentlig sjukvård med antalet nya cancerpatienter (SOF nr 5 2013). I kartläggningen framkommer att specialisterna i Västra Götalandsregionen har störst arbetsbelastning i landet. 

– Inom melanom har vi till exempel bara två halvtider. Och då ska vi ta hand om en fjärdedel av landets alla melanom, säger överläkaren Ulrika Stierner som är en av de 46 läkarna som undertecknat brevet.

Vad får det här för konsekvenser?

– Vi måste jobba hårdare och hinner egentligen bara med det kliniska arbetet. Vi vill gärna att de som exempelvis är diagnosansvariga ska kunna arbeta med utveckling på sin arbetstid. Men nu får mycket av det arbetet ske utanför arbetstiden.

För patienterna innebär det färre besök. Patienter med kolorektal cancer som opererats och ska få biverkningsbehäftade cellgifter träffar en onkolog vid ett nybesök när behandlingen startar. Sedan finns inte tid för ett uppföljande besök förrän ett halvår senare. Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancer kräver egentligen att ytterligare 700- 1 000 patientbesök per år bokas in. Men det är en omöjlighet med de nuvarande resurserna, enligt onkologerna.

– Vi har landets lägsta löner och då är det svårt att rekrytera. Vi vågar inte riktigt se framåt, säger Ulrika Stierner som hoppas att brevet ska få den politiska ledningen att agera.

– Vi behöver få hit fler doktorer.  Men ingen vill komma när det är så här ansträngt. Vi måste erbjuda tjänster som folk vill söka och ge läkarna som kommer tid för forskning och utvecklingsarbete. Och så behövs nationellt gångbara löner.

 I mitten av januari ska läkarna träffa verksamhetschefen och områdeschefen för att diskutera problemen.

– SU:s ledning och styrelse har tillsammans med mig kommit fram till att vi ska ha ett inledande dialogmöte för att diskutera detta. Vilka åtgärder som kommer ur det kan jag inte säga i dagsläget, säger Marie Lindh, verksamhetschef på onkologen.
Enligt henne är bristen på onkologer i Västra Götalandsregionen det huvudsakliga problemet.

– Frågan är känd och vi arbetar med den på olika sätt. För några år sedan hade vi till exempel ett regionalt kompetensförsörjningsprojekt som resulterade i sex nya regionala ST-tjänster.