I dag finns Infektionsverktyget inom slutenvården hos samtliga 21 landsting och planen har varit att det ska göra entré i primärvården 2014. Men nu saknas pengarna som krävs för att nå målet. Center för eHälsa i samverkan (CeHis) vill halvera utvecklingsbudgeten 2014, vilket innebär att införandet i primärvården skjuts på framtiden.

– Det är ett kvalitetsinstrument. Ett sätt att följa vilken antibiotika som man ger till vilka infektioner och ett sätt för läkare att jämföra sin egen förskrivning med andra läkares, säger Stramanätverkets ordförande Hans Fredlund.

Han tycker att det är extra viktigt att verktyget införs i primärvården eftersom det är där som majoriteten av de vårdrelaterade infektionerna upptäcks. I dag mäts andelen vårdrelaterade infektioner genom punktprevalensstudier, men eftersom de bara mäter tillståndet under en enda dag per år – alltså en ögonblicksbild – anses mätmetoden ge osäkra resultat. Infektionsverktyget vore enligt Hans Fredlund betydligt tillförlitligare. Tillsammans med Stramanätverket har han skrivit ett brev till CeHis i protest mot budgetbeslutet.

– Svaret blev: »Vi förstår problemet, men vi har inga pengar«, säger Fredlund.

Nu tänker nätverket vända sig till landstingsdirektörerna för att försöka få dem att skjuta till de 6-7 miljonerna som saknas.

Enligt CeHis chef Johan Assarsson är Infektionsverktyget bara ett av projekten som drabbas av de stora nedskärningskraven som organisationen står inför 2014.

– Infektionsverktyget är angeläget. Men vi har aldrig haft en så stor obalans som vi har nu mellan önskemålen om vad som ska utföras och pengarna som vi har för att göra det. Totalt sett måste vi skära ner kostnaderna i verksamheten med 20–25 procent.

Enligt Johan Assarsson beror obalansen på att de gemensamma IT-projekten har blivit fler samtidigt som många övergått i en förvaltningsfas, vilket leder till att det blivit mindre över till utvecklingskostnader.

Vilka nedskärningar planerar ni att göra i övrigt?

– I första hand försöker vi spara på de administrativa kostnaderna. Genom att slå ihop två organisationer (CeHis och Inera reds. kommentar) kommer vi ganska omgående att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor.

När kommer Infektionsverktyget att finnas i primärvården?

– Får vi inga nya pengar för att kunna införa det 2014, så blir det först 2015.  

Ser du några risker med att införandet sätts på paus?

– Jag ser ingen omedelbar risk. Men den ambition som funnits att utöka möjligheterna att mer långsiktigt följa vårdrelaterade infektioner och att ytterligare få en säkerhet i uppföljningen av antibiotikaförskrivning skjuts ju på framtiden.

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget kom till i samband med Sveriges Kommuner och landstings (SKL) patientsäkerhetssatsning. Tanken är att skapa ett av nationellt IT-stöd som ska användas för att förebygga vårdrelaterade infektioner och motverka felaktig ordination av antibiotika.  

Varje gång antibiotika skrivs ut får läkaren upp en ruta i journalsystemet. Där preciserar läkaren vilken typ av infektion det är, vilken antibiotika som skrivs ut samt om det är en vårdrelaterad eller samhällsförvärvad infektion. All data samlas sedan i ett nationellt register.

CeHis

Center för eHälsa i samverkan, CeHis, styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna. CeHis har i uppdrag att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder.