De sju rektorerna skriver i ett brev till utbildningsminister Jan Björklund att de är förvånade över att förslaget till en »framåtriktad och välbehövlig« förändring av läkarutbildningen ännu inte skickats ut på remiss, snart nio månader efter att det låg klart.

Utredaren Stefan Lindgren har pekat på att kvalitetskraven i läkarutbildningen behöver skärpas och att studenternas utbildning i sådant som ledarskap, patientbemötande, medicinsk beslutsfattande och etiskt förhållningssätt måste bli bättre. Rektorerna framhåller att om AT tas bort och läkarutbildningen leder direkt till legitimation, som Stefan Lindgren föreslagit, kommer hela den blivande läkarens väg fram till legitimation att omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning

Att vänta ytterligare med att skicka utredningen på remiss riskerar att leda till att det arbete som pågår ute på lärosätena med att utveckla läkarutbildningen avstannar, skriver rektorerna, som »väntar otåligt« på att regeringen ska agera så att landsting och lärosäten kan börja planera för en fortsatt bra hälso- och sjukvård.

Enligt statssekreteraren på Utbildningsdepartementet, Peter Honeth, är den främsta förklaringen till att utredningen inte gått ut på remiss att man vill utreda de ekonomiska konsekvenserna närmare.