För åttonde året i rad ger Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen ut den gemensamma rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård, som syftar till att bidra till utvecklingen och styrningen av hälso- och sjukvården.
Enligt rapporten finns det fortfarande stora regionala variationer, både mellan landsting och sjukhus. När det gäller de 450 000 svenskarna som lider av diabetes skiljer sig resultaten exempelvis åt. Cirka 40 procent behandlas inte enligt de nationella riktlinjerna gällande högt blodtryck och förhöjda blodfetter, enligt SKL och Socialstyrelsen. Ett annat exempel är operationer och komplikationer vid borttagande av livmoder, framfall och inkontinens där andelen patienter som uppger att de inte har några problem två månader efter operationen varierar från 73 procent till 89 procent beroende på var i landet ingreppet skett. 

Samtidigt nämns ett flertal ljuspunkter. Behandlingsresultaten för stroke, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar har förbättrats. Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat med sju procent sedan 2008 och över 30 procent under det senaste decenniet. Femårsöverlevnaden i bröstcancer har ökat med 6 procent under 2000-talet – ungefär 90 procent av de drabbade kvinnorna lever fem år efter de har fått sin diagnos.
I rapporten konstateras att antalet operationer av svår fetma har ökat. I början av 2000-talet utfördes cirka 700 per år, 2011 var siffran 8 300. Tre av fyra som opereras är kvinnor.

Allmänhetens inställning till vårdcentralerna har blivit något mer positiv jämfört med föregående år. 66 procent säger sig ha mycket stort eller ganska stort förtroende. Mest kritiska är de svårast sjuka, som uppger dålig kompetens hos läkare och hög personalomsättning som två anledningar. Svenskarnas inställning varierar även med bostadsort. I Halland och Jönköping är befolkningen nöjdast med sina vårdcentraler: 74 respektive 72 procent uppger att de har mycket/ganska stort förtroende. I Örebro och Norrbotten är missnöjet störst. 

När det gäller sjukhusen säger sig 73 procent vara nöjda. Förtroendet är högst bland befolkningen i Örebro, där 81 procent har mycket eller ganska stort förtroende och lägst i Gävleborg samt i Västernorrland där endast 64 respektive 65 procent uppger att de har mycket/ganska stort förtroende.