Rapporten bygger på svar från 19 000 yrkesverksamma läkare och är den tredje där sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska institutet kartlagt läkares arbete med sjukskrivningar (de två tidigare gjordes 2004 och 2008).

Rapporten visar att sju av tio läkare hanterar sjukskrivningar, och sex av tio gör det varje vecka. Liksom i de tidigare undersökningarna framgår att många läkare som sjukskriver ser uppgiften som problematisk. Var tredje läkare har minst en gång i veckan ett problemärende, samma andel som i de föregående två undersökningarna. Lika många, en av tre, upplever sjukskrivandet som ett arbetsmiljöproblem i stor eller ganska stor utsträckning.

Läkare vid vårdcentraler och smärtmottagningar upplever mest svårigheter med sjukskrivningar. De uppgifter som vållar mest bekymmer är att bedöma arbetsförmågan och att göra en långsiktig prognos om arbetsförmågan. Hälften av läkarna anser att det skulle vara värdefullt med ett gemensamt verktyg för att bedöma arbetsförmåga. Ett sådant har utvecklats av Försäkringskassan, men verktyget har kritiserats för att vara för fyrkantigt, och riksdagen har beslutat att det ska utvärderas innan det införs brett.

När det gäller kontakten med Försäkringskassan var merparten av läkarna mycket eller ganska nöjda. Samtidigt hade sju av tio upplevt svårigheter i kontakten med myndigheten, varav den vanligaste handlar om att myndigheten begär in »onödiga« kompletteringar av intyg.

Jämfört med de tidigare undersökningarna har det blivit vanligare att läkare upplever att man inte talar samma språk och att de ifrågasätts av handläggarna på Försäkringskassan.

En stor del, 91 procent, kände ett behov av att utveckla sin försäkringsmedicinska kompetens.