I rapporten från Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har journaler från bortåt 10 000 slutenvårdstillfällen vid landets 63 akutsjukhus granskats i efterhand.
Där framgår att de flesta skador är lindriga och läker snabbt, men att 44 procent av skadorna kräver en förlängd vårdtid. De vanligaste skadorna är:

  • vårdrelaterade infektioner 35 procent, varav 23 procent i sin tur utgörs av urinvägsinfektion
  • kirurgiska skador 12,9 procent
  • blåsöverfyllnad 9,1 procent
  • läkemedelsrelaterade skador 8,1 procent
  • trycksår 8,1 procent.

I rapporten noteras att vårdtiden är »markant mycket längre för de patienter, där en skada inträffat under vårdtillfället«, och att vårdskadorna medför en kostnad på mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor per år. Plus ett stort onödigt lidande för patienterna.

Att minska antalet vårdskador är därför angeläget både ur humanistisk och ekonomisk synvinkel.
Vårdskador definieras som skador som är möjliga att undvika. Granskningen gäller för första halvåret 2013 och har nu gjorts för andra gången.

Sveriges kommuner och landsting
Rapport om skador i vården