Regeringen har gett Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av de cirka 150 skillnaderna i vård, behandling och bemötande som pekas ut i Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« från 2011. Syftet är att se vad – exempelvis i vårdens ersättningssystem, ledarskap eller organisation – som kan förändras för att få en jämlikare sjukvård. Uppdraget ska redovisas i sin helhet oktober 2014, men redan nu har Vårdanalys kommit med en delrapport. I den dömer man ut en del av innehållet som Socialstyrelsens utredning bygger på.

Uppgifterna i rapporten »Ojämna villkor för hälsa och vård« har körts genom en modell som Vårdanalys skapat för att bedöma om det rör sig om »väsentliga« och »omotiverade« skillnader. Definitionen av en sådan skillnad har varit att det dels ska handla om en behandling som bevisligen gör nytta för patienten, dels att skillnaden inte beror på patientens egna åsikter eller medicinska avvägningar. Och sett med de ögonen håller inte det statistiska underlaget måttet för samtliga av de 150 utpekade skillnaderna. »Hur väl underbyggda de studier [är] som de beskrivna skillnaderna baseras på varierar betydligt. Vissa skillnader baseras exempelvis på stora registerutdrag, medan andra skillnader baseras på beskrivna upplevelser från mycket små grupper«, konstaterar Vårdanalys efter sin granskning. Man efterlyser också en gradering av skillnaderna.

Men några av skilnaderna bedöms vara »omotiverade« och »väsentliga«. Fem lyfts särskilt fram av Vårdanalys:

  • Män får oftare än kvinnor behandling med RAAS-hämmare 6–18 månader efter hjärtsvikt.
  • Lågutbildade får warfarin och dipyridamol i lägre utsträckning än högutbildade vid stroke.
  • Skillnader mellan landstingen i väntetid från remissdatum till specialistklinik till beslut om behandling för lungcancer.
  • Sverigefödda får warfarin och dipyridamol i högre utsträckning än personer födda utanför EU vid stroke.
  • Psykiskt sjuka patienter som för första gången insjuknar i en akut hjärtinfarkt behandlas inte med ballongvidgning (PCI) i samma omfattning som övriga patienter.