Nu har regeringen antagit lagrådsremissen som ska ligga till grund för propositionen om tillgänglighet och prissättning av läkemedel. Den baseras på Sofia Wallströms Läkemedels- och apoteksutredning, men i vissa fall har regeringen valt en annan linje än utredarens. Regeringen vill till exempel ha kvar den nuvarande modellen för generiskt utbyte eftersom det gynnar prispressen, medan Wallström föreslog att perioden för försäljning av periodens vara skulle förlängas från en månad till två.

Trots protester från Sveriges apoteksförening föreslås 24-timmarsregeln överleva. Regeln innebär att ett apotek måste tillhandahålla ett läkemedel inom 24 timmar från och med tidpunkten då en patient efterfrågat det. Men i dag finns det, enligt Läkemedels- och apoteksutredningen, oklarheter om vad som gäller. Därför vill regeringen att förordningen förtydligas och föreslår flera situationer när apoteken får göra ett undantag från 24-timmarsregeln: Om apoteket har stängt nästa dag, läkemedlet är restnoterat hos leverantören, om patienten beställer läkemedlet efter leverantörens stopptid för leverans nästa dag eller när transportsträckan mellan apoteket och partihandlaren är så lång att tidsgränsen är omöjlig att klara. Licensläkemedel och extemporeläkemedel ska också omfattas av undantagsregler. Det ska även finnas möjlighet för apotek att bryta mot 24-timmarsreglen om de har »beaktansvärda skäl« till det. Läkemedelsverket får i uppdrag att ta fram en praxis för vilka sådana skäl kan vara.

Enligt utredningen ska öppenvårdsapotek som inte har ett läkemedel eller en vara, kunna upplysa kunden om vilka andra öppenvårdsapotek som har det. För att göra det möjligt föreslås E-hälsomyndigheten ta fram ett gemensant söksystem. Men i lagrådsremissen konstateras det att Sveriges Apoteksförening redan har påbörjat ett samarbete med FASS för att skapa en konkurrensneutral söktjänst, och branschinitiativet välkomnas. 

De flesta lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.