Av de patienter över 65 år som avled 2012 och där dödsfallet var väntat hade 50 procent fått ett så kallat brytpunktssamtal, där man informeras om att man är döende och att vården helt inriktas på palliation. Det visar Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2013. Siffran gäller för de patienter som registrerats i palliativregistret och är en ökning med 6 procentenheter från 2011.

Rapporten visar också att andelen döende som smärtskattades under sin sista levnadsvecka har stigit från 16 till 25 procent mellan 2011 och 2012.

Samtidigt framgår att variationerna, både för brytpunktssamtal och smärtskattning, är stora mellan kommunerna: mellan 15 och 80 procent för brytpunktssamtal och mellan 0 och 81 procent för smärtskattning.

Från och med i år har en ny indikator lagts till: smärtlindring under sista levnadsveckan. Vid 92 procent av de förväntade dödfallen gavs sådan smärtlindring.

För de indikatorer som gäller läkemedelsanvändning har åldersgränsen ändrats från 80 år och över till 75 år och över, varför en jämförelse med tidigare år inte går att göra. Enligt de nya indikatorerna har 18 procent av de äldre i särskilt boende fler än 10 läkemedel och 13 procent behandlas med läkemedel som bör undvikas. 

En ny läkemedelsindikator, användning av antipsykotiska läkemedel i hemtjänst och särskilt boende, visar att 6,5 procent av patienterna i gruppen får sådana läkemedel.