Exempel på frågor i informationsmaterialet. I anslutning tlll varje fråga finns en utförligare analys för den som vill veta mer. Materialet är framtaget i samverkan med experter från bland annat Datainspektionen, Socialstyrelsen, SKL och Inspektionen för vård och omsorg.

Som Läkartidningen rapporterat vid flera tillfällen finns det på många håll inom vården en osäkerhet om vilka möjligheter patientdatalagen (PDL) ger för läkare och annan vårdpersonal att ta del av journaluppgifter när man inte är direkt involverad i patientens vård. Bakgrunden är bland annat ett åtal hösten 2012 mot en läkare som gick in i en journal i samband med att han konsulterades av patientens läkare (LT nr 43/2012 och nr 15/2013).

För att räta ut en del av frågetecknen har den pågående Utredningen om rätt information i vård och omsorg fått ett särskilt uppdrag från regeringen att beskriva vilka möjligheter som dagens lagstiftning ger att använda journalinformation och att utbyta information mellan olika aktörer.

Uppdraget är nu slutfört och överlämnat till regeringen. I ett drygt 90-tal frågor med tillhörande svar går utredningen igenom centrala begrepp som att »delta i vården« och vad som gäller vid exempelvis jourer, remisser, kvalitetsarbete och undervisning.

– Vi hoppas kunna bidra till att skingra en del av den osäkerhet som finns därute och ge personalen en ökad trygghet och visa att regelverket ger ett antal olika möjligheter som vi måste ta vara på, säger Patrik Sundström, utredningens huvudsekreterare.

Skälet till att utredningen valt den för regeringskansliet lite ovanliga modellen med frågor och svar är att materialet ska vara enkelt att använda för personal och ledningar.

– Vi ville inte ta fram en bok på flera hundra sidor som går igenom regelverket på ett mer teoretiskt sätt, utan något som förhoppningsvis kan användas ute i verksamheterna återkommande när det uppstår frågor.

Fråga–svardelen kompletteras med lite mer djuplodande PM på några utvalda områden, bland annat studenters möjligheter att ta del av journaluppgifter. Det har visat sig råda stor osäkerhet bland vård-anställda om huruvida man utan klartecken från patienten får ta fram ett patientfall för exempelvis ett seminarium. Skälet är att undervisning inte är angivet som ändamål i patientdatalagen.

Utredningen tydliggör i PM:et att det ingår i vårdens uppgifter att utbilda och att ta fram patientfall för det syftet. Det är dock inget som all personal ska ägna sig åt, utan uppdraget bör av integritetsskäl läggas på särskilda personer. Det är också lämpligt med någon form av IT-stöd som underlättar anonymiseringen.

Vad som inte är okej är att studenterna själva loggar in i journalerna för att läsa in sig på intressanta patientfall.

– Det var inte tillåtet tidigare heller. Visst förekom det sannolikt att man gav studenter en bunt journaler att titta i, men det var lika lite tillåtet då som nu, säger Patrik Sundström, som samtidigt berättar att utredningen överväger om det behöver bli tydligare hur journaluppgifter får användas för undervisning.

– Vi ser att det kan finnas ett signalvärde i att man i PDL uttrycker att patientjournalen är en viktig informationskälla även för undervisning.

Mer genomgripande förändringar av lagen kommer det att bli när det gäller möjligheten till informationsutbyte mellan olika vårdgivare. I dag reser juridiken hinder för sådant utbyte, vilket ger problem inte minst i äldreomsorgen, missbruksvården och psykiatrin där många huvudmän är involverade. Det betyder också att informations-tillgången blir olika beroende på om ett landsting har få eller många privata aktörer.

– Om man är tre, fyra olika aktörer har man bara fragment av individen i sin egen dokumentation. Vi vill möjliggöra en mer sammanhållen informationshantering inom sjukvården, socialtjänsten och i vissa fall mellan vården och socialtjänsten.

Utredningen ska vara klar den 30 april.

Enligt PdL 4 kap 1 § …

… får den som deltar i vården av patienten ta del av journalen. Utredningen ger exempel på när man anses delta i vården av patienten:

  • man träffar patienten personligen
  • man blir konsulterad av en kollega
  • man deltar i en multiprofessionell rond
  • man ger patienten sjukvårdsrådgivning på telefon
  • man kommunicerar med patienten över internet
  • man tar emot en remiss rörande patienten

Läs mer:
Tolkning av Patientdatalagen – fler artiklar