Sedan april i fjol har patienterna i Uppsala haft möjligheten att via sin nätjournal se vilka vårdanställda som varit inne och läst i journalen. Fram till dags dato har uppemot 17 000 patienter i Uppsala varit inne och tittat i åtkomstloggen sammanlagt närmare 80 000 gånger.

I den takt som landstinget utför sin egen slumpvisa loggranskning skulle det ta ett halvt sekel att göra så många koller. Det kan därför finnas anledning att omvärdera värdet av stickprovskontrollerna, säger Benny Eklund på landstingets IT-avdelning.

– Vårt antagande är att merparten av de obehöriga åtkomsterna handlar om personer som man har någon relation till: en granne, en släkting eller en före detta partner. Den relationen känner vi som vårdgivare inte till, därför upptäcks inte de fallen genom de slumpvisa kontroller som vårdgivarna gör. 

Det är mot den bakgrunden som tanken väckts inom nätjournalsprojektet att låta mer av kontrollen utföras av patienterna själva. I ett första skede vill man nu ha en diskussion med Datainspektionen.

– Vi vill ha en debatt, man kanske ska fokusera på kända personer, som kan sägas ha en relation till alla i samhället, och specialgranska dem, säger Benny Eklund.

Innan frågan ställts vill inte Maria Bergdahl, jurist vid Datainspektionen, ge något definitivt svar. Men hon säger att patienternas möjlighet att se åtkomstloggarna i första hand ska ses som ett komplement till den kontroll som vårdgivarna gör.

– Det är bra att patienterna har den möjligheten, men det fråntar inte vårdgivarna deras ansvar att göra uppföljningar av loggarna enligt Patientdatalagen. Det är trots allt inte alla som använder Journal på nätet och går in och kollar loggarna.

Anna Rask-Andersen, vice ordförande i Upplands allmänna läkarförening, kallar förslaget för »rena dumheter«.

– Dels tycker jag inte att sjukvården ska bygga på att patienterna kontrollerar om personalen begår brott. Sjukvården bygger ju i grunden på förtroende. Dels vet ju inte patienten vilka som behöver vara inne i journalen och inte.

Hittills har ett hundratal patienter i Uppsala vänt sig till landstinget med frågor rörande de personer som varit inne i deras journal. Det har varit hanterbart, säger Benny Eklund, men man överväger ändå – något motsägelsefullt med tanke på det ovan nämnda – att lägga till en text om att man inte kan svara på varför en person varit inne i en journal vid ett visst tillfälle, eftersom det kräver en utredning.

Av de förfrågningar som inkommit har bara ett fall visat sig handla om en obehörig journalläsning, säger Benny Eklund.

– En slutsats är att sjukvården sköter det här väldigt bra. Jag tror att det kan ha fått en preventiv effekt, när man vet att patienten kan se en inloggning.