SLF:s återkommande fortbildningsenkät visar tydligt att svenska läkare får allt mindre fortbildning (se LT 49–50/2013).

Vad enkäten däremot inte har kunnat ge ordentliga svar på, eftersom den bygger på ett slumpmässigt urval av läkare, är hur det ser ut på en mer detaljerad nivå, till exempel på olika sjukhus och inom olika specialiteter.

Följden är att ingen behövt känna sig utpekad som en sämre kålsupare än alla andra. Och, omvänt, att den som verkligen satsat på fortbildningen inte fått särskilt mycket kredd för det. För att ändra på det har man på Läkarförbundets kansli tagit initiativ till en fortbildningsrankning där fortbildningsaktiviteterna ska redovisas sjukhus för sjukhus.

– Genom att redovisa fortbildningsaktiviteten på sjukhusnivå hoppas vi öka engagemanget på ledningsnivå, säger Turid Stenhaugen, utredare på Läkarförbundet.

Förebilden är Sylfs årliga AT-rankning, som brukar få stort medialt genomslag och har satt press på sjukhusen.

– Den har visat sig vara väldigt potent i förändringsarbetet. Man ser att de som ligger lågt klättrar de följande åren. Det är ett starkt incitament och en hjälp för de utbildningsansvariga att få ökade resurser, säger Turid Stenhaugen.

Planen är att den första rankningen ska genomföras redan under våren. Rankningen ska bygga på en webbenkät; precis som fortbildningsenkäten handlar frågorna både om hur mycket fortbildning man får räknat i tid och om sådant som utbildningsklimat och lärandemiljö. Skillnaden är att den täcker alla läkare inom de valda specialiteterna. Totalt är det cirka 10 000 läkare som kommer att få enkäten.

– De specialiteter som vi valt ut är allmänmedicin, kirurgi, internmedicin, psykiatri, anestesi, röntgen och barnmedicin. Det är specialiteter som är någorlunda stora och finns representerade på i stort sett alla sjukhus, säger Linn Bladh, även hon utredare på Läkarförbundet.

Om det hela faller väl ut kommer rankningen att upprepas med jämna mellanrum för att man ska kunna följa utvecklingen. De numerärt mest betydelsefulla specialiteterna blir troligen med i varje enkät, medan de mindre byts ut.

Parallellt med arbetet med fortbildningsrankningen pågår projektet Fortbildning i dialog, där Läkarförbundet med SPUR-inspektionerna som förebild utvecklat ett verktyg som verksamhetschefer kan använda för att utvärdera och utveckla läkarnas fortbildning. Modellen ska testas under våren för att förhoppningsvis kunna tas i bruk till hösten.