Personer som känner att de har kontroll över sina arbetsuppgifter och behandlas rättvist på jobbet har inte lika mycket symtom på depression och utmattning som andra.

Det visar en systematisk litteraturgenomgång från SBU om arbetsmiljöns betydelse för depression och utmattningssyndrom.

Enligt SBU finns evidens för att depressionssymtom är vanligare hos personer som upplever sig ha små möjligheter att påverka sitt arbete och alltför höga krav på sig. Det gäller också för dem som upplever mobbning och konflikter på jobbet.

Genomgången visar också att man hittar mer symtom på både depression och utmattningssyndrom hos personer som har följande upplevelse av sin arbetsmiljö:

  • brister i medmänskligt stöd
  • pressande arbete
  • liten belöning i förhållande till ansträngning
  • osäkerhet i anställningsvillkor, som oro för nedläggning av arbetsplatsen. 

Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män med likartade arbetsvillkor vad gäller sambandet mellan arbetsmiljö och depressionssymtom. I övrigt är dock fler kvinnor än män drabbade av depression och utmattningssyndrom.

Kunskapen om sambandet mellan dålig arbetsmiljö och symtom på depression och utmattningssyndrom är, enligt SBU-rapporten, mycket god. Nu bör forskningen inriktas på vad man kan göra för att förebygga symtomen. SBU efterlyser följaktligen studier om långtidseffekter av arbetsmiljöinsatser.

I rapporten betonas att alla resultat gäller grupper, inte individer, och att risken att drabbas av symtom på depression eller utmattningssyndrom skiljer sig mellan olika undergrupper.