För snart två år sedan gjordes en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare i landstinget Gävleborg om att införa slumpmässiga alkoholtest för all personal. Syftet var förbättrad patientsäkerhet och arbetsmiljö (se LT nr 37/2012).

Testningen, som skulle utföras av företagshälsovården, skulle starta under hösten 2012 med slumpmässiga urval. Tanken var att 25 procent av alla anställda skulle testas årligen. Men testen kom aldrig igång eftersom Datainspektionen började utreda frågan.

Datainspektionen har inte tagit ställning till om själva alkoholtesten är lagliga eftersom det är en arbetsrättslig bedömning, men konstaterar nu att själva insamlandet av resultatet från testen strider mot personuppgiftslagen, PUL.

Resultatet från ett alkoholtest kan utgöra en indikation på alkoholmissbruk. Det hör till känsliga uppgifter enligt PUL, omgärdade av stränga krav för hur de får samlas in och registreras. Enligt Datainspektionen får landstinget ta in uppgifter om genomförda alkoholtest från företagshälsovården enbart om de behövs för att landstinget ska kunna uppfylla sina skyldigheter när det gäller rehabilitering av sin personal.

– Det är inte tillåtet för landstinget att hämta in uppgifter från företagshälsovården om alkoholholtesten bara för att det i ett senare skede eventuellt kan bli aktuellt med rehabilitering av arbetstagaren, säger Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionens granskning, i ett pressmeddelande.