SKL bedömer landstingens patientsäkerhetsarbete på en femgradig skala (se tabell). Bedömningen utgår från landstingens egna patientsäkerhetsberättelser, besök hos landstingen och punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner, förekomst av VRI, antibiotikaförskrivning samt förekomst av trycksår.

2011 var fortfarande en handfull landsting kvar på nivå 2. 2013 hade alla landsting nått minst nivå 3 och 15 hade nått nivå 4. 12 landsting följde hygienrutinerna 2103, medan bara 3 gjorde det 2011. Alla landsting har minskat sin antibiotikaanvändning mellan 2011 och 2013, och antalet landsting där färre än 14 procent av de inlagda har trycksår har gått upp från 7 till 11. 

Enligt rapporten har förbättringarna främst skett genom ett ökat engagemang från högsta ledningen, en tydligare organisation i syfte att stödja verksamheternas patientsäkerhetsarbete, ett tydligare samband mellan mål, strategier, angreppssätt och resultat samt genom patientsäkerhetsdialoger och landstingsövergripande handlingsplaner och rutiner. 

Så rankar SKL landstingens patientsäkerhetsarbete

Nivå

Landstinget/regionen…

1

…har påbörjat ett patientsäkerhetsarbete. Få eller inga resultat kan redovisas.

2

…arbetar med några angreppssätt för ökad patientsäkerhet. Resultat från nationella punktprevalensmätningar redovisas.

3

…arbetar med systematik i tillämpning av angreppssätt på några områden och har mål och strategier. Resultat från nationella punktprevalensmätningar redovisas.

4

…arbetar långsiktigt och med systematik i tillämpning av angreppssätt på många områden. Mål och strategier finns kopplat till resultat och angreppssätt. Några resultat redovisas utifrån en fördjupad analys. Landstingens resultat har i vissa delar koppling till tillämpning av redovisade angreppssätt.

5

…arbetar långsiktigt och systematiskt i tillämpning av angreppssätt på många områden. Mål och strategier finns kopplat till resultat och angreppssätt. Resultat och angreppssätt redovisas med koppling till mål och strategier. Flera resultat redovisas utifrån en fördjupad analys. Landstingens analyser pekar på resultat som en följd av tillämpning av redovisade angreppssätt inom flera områden.