Mellan mars och oktober i år kommer samtliga sjukhuskliniker och vårdcentraler med ST-läkare i Landstinget Västmanland att få besök av SPUR-inspektörer via Lipus. Åke Tegelberg, chef för landstingets enhet för kunskapsstyrning och utbildning, förklarar varför man tagit det ovanliga greppet.

– Vi är en ny enhet med uppgift att tänka lite mer strategiskt kring de här frågorna, och genom att ta reda på gemensamt var vi befinner oss på kartan har vi ett bra underlag för att gå vidare och gemensamt ta de steg som vi behöver ta.

Åke Tegelberg hoppas att den landstingsövergripande inspektionen ska leda till en kraftsamling kring ST-frågorna.

– Genom att det blir ett gemensamt uppdrag snarare än att någon gör det nu och någon en annan gång tror jag att man aktualiserar frågan på ett annat sätt.

En tanke är att man ska kunna vidta gemensamma åtgärder, till exempel utbildningsinsatser, om det finns flera kliniker som brister på liknande områden. Efter fem år är planen att göra om inspektionen med förhoppningen att insatserna ska avspeglas i resultatet.

Vad som är speciellt med uppdraget i Västmanland är, förutom att alla klinker utvärderas samtidigt, att det även ingår att utvärdera ST-utbildningen på systemnivå, dvs hur landstinget styr, följer upp och organiserar sin utbildning.

– Det har aldrig gjorts tidigare att man utreder på den nivån, alltså sådant som studierektorskap, riktlinjer för utbildning, uppföljningssystem för ST. Man kommer att få en helhetsbild av om ST går bra eller dåligt, säger Kåre Jansson, kanslichef på Lipus.

Sedan Lipus drog i gång verksamheten i mars 2013 har man ägnat mycket tid åt att utveckla en ny inspektionsmodell där inspektörer från olika specialiteter arbetar tillsammans. Uppdraget i Västmanland innebär något av ett elddop för den nya modellen.

– Det är avgörande för att kunna utvärdera hela landsting att vi utvecklat ny samarbetsform mellan olika specialiteter. På en stor medicinklinik kan det finnas 3–8 olika ST-utbildningar och det skulle inte gå att skicka 16 inspektörer till varje klinik som inspekterar enskilda utbildningar.

Själva inspektionerna kommer att ske på vanligt sätt, där inspektörer värderar ST-utbildningen utifrån åtta olika kriterier, där vart och ett poängsätts på en skala från 0 (oacceptabel) till 3 (föredömlig).

Finns det inte en risk att en del kliniker kan känna sig utpekade om de faller ut sämre?

– Det finns alltid en att risk den som inte når samma resultat som grannen kan känna sig lite skamsen. Men vitsen är inte att man ska skämmas utan att vi ska se var vi kan hjälpa varandra, och om en klinik är bättre än grannen kan man kanske lära av den, säger Åke Tegelberg.