Sedan 2010 har antalet vård­skador som anmäls till patientförsäkringen ökat varje år. 2013 anmäldes 13 905 skador, vilket är nästan 4 000 fler än 2009.

Genom den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 blev vårdgivarna skyldiga att informera patienter/anhöriga om att en vårdskada skett.

– Det är det här som lagstiftningen ville åstadkomma, att det mörkertal som alla visste fanns skulle börja blottläggas, säger Pelle Gustafsson, chefläkare på LÖF.

De allra flesta får sin information om patientförsäkringen via vården, och Pelle Gustafsson menar att ökningen speglar en attitydförändring.

– Sjukvården öppnar upp sig mer, och där man tidigare skulle ha blånekat kategoriskt till att något är en skada, tänker man nu att det faktiskt kan vara en vårdskada.

Totalt betalade LÖF ut 510 miljoner kronor i ersättning till patienter och efterlevande 2013. Medianbeloppet som betalades var 30 000 kronor. De flesta skador som ersattes inträffade inom ortopedin och tandvården, medan de största summorna betalades ut för skador inom förlossningsvården.

Vad som är gemensamt för de skadetyper som oftast leder till ersättning är att det handlar om vårdsituationer där det är lätt att bedöma om utfallet avviker från det förväntade.

– Vi tror att det finns ett stort mörkertal inom läkemedelsbehandling, där det inte är lika säkert att man uppfattar att det skett en vårdskada, säger Pelle Gustafsson, och tar som exempel en äldre person som haft blodtrycksmedicinering i 10 år, där njurfunktionen successivt försämrats så att dosen blivit för stor.

– Om den personen faller och skadar sig kan det vara en ersättningsbar skada om det beror på att läkemedel förordnats på felaktigt vis.

Samtidigt som anmälningarna ökat har andelen bifall minskat. 38 procent av de ärenden som avgjordes under 2013 slutade med att patienten beviljades ersättning.

– Den siffran sjunker år för år. Förra året var det 40 procent och för några år sedan nästan 42 procent som beviljades, säger Pelle Gustafsson.

Antalet skador som ersätts ökar ändå, eftersom anmälningarna ökar snabbare än vad beviljandegraden sjunker. Samtidigt ökar den producerade volymen vård ännu mer. Sammantaget är det svårt att utifrån siffrorna säga om vården har blivit säkrare, säger Pelle Gustafsson.

– Men medvetenheten har ökat och det sker en massa aktiviteter i landet för att förbättra patientsäkerheten. Om man väger samman allt är jag optimistisk om att man kommer att kunna visa det om ett antal år.