Sifforna för lugnande medel (benzodiazepiner eller benzodiazepinliknande läkemedel) gäller regelbunden användning, dvs minst en halv dygnsdos per dag under ett år. Skillnaderna kan inte helt förklaras av könsskillnader i rapporterade sömnbesvär.

Statistiken visar också att det finns stora skillnader mellan landstingen i hur mycket lugnande medel som skrivs ut.

Även på andra områden rapporteras ojämlikheter, bland annat när det gäller tillgången till behandling med läkemedel och remittering till specialist, där lågutbildade missgynnas.

Socialstyrelsens sammanställning bygger i huvudsak på tidigare publicerade data från den egna myndigheten samt från andra aktörer. Bland övriga resultat som lyfts fram i sammanställningen kan noteras:

  • Av patienterna inom primärvården anger 61 procent att de har en fast vårdkontakt.
  • De vanligaste skadorna i vården är vårdrelaterade infektioner och läkemedelsrelaterade skador.
  • Hälsoutvecklingen är sämre bland yngre än bland äldre. Särskilt unga kvinnor har en dålig hälsoutveckling med ökande psykisk ohälsa och värkbesvär.
  • Förtroendet för svensk hälso- och sjukvård är fortsatt högt, även om de regionala variationerna är stora och äldre är mer nöjda än yngre.