Det säger Hans Høvik, specialist i allmänmedicin med praktik i Bergen och fram till årsskiftet ordförande i norska läkarförbundets specialitetskommitté för allmänmedicin.

Ända sedan allmänmedicin i mitten av 1980-talet blev en specialitet i Norge, har regelbunden recertifiering krävts för att få behålla sitt specialistcertifikat. Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin, säger att beslutet om recertifieringen var ett slags säkerhetsåtgärd eftersom många allmänläkare redan då arbetade ensamma, eller få tillsammans, i egen regi.

– Till skillnad från sjukhusspecialisterna som hela tiden har en grupptillhörighet som i sig utgör en säkerhet mot bristande kunskaper och praxis, säger hon.

För att få behålla sitt certifikat måste de norska allmänläkarna kunna visa att de varit kliniskt verksamma i genomsnitt ett år under femårs-perioden (se nästa sida). Syftet är att säkra kvaliteten i vården genom att försäkra sig om uppdaterade kunskaper och färdigheter hos läkarna.

– De medicinska sanningarna varar inte så många år. Ny forskning och innovation inom det medicinska området gör att man väldigt fort blir akterseglad. Man glömmer, säger Hans Høvik.

Enligt den årliga fortbildningsenkät som Sveriges läkarförbund genomför har tiden som svenska läkare ägnar åt fortbildning stadigt minskat de senaste åren. Trots att kurvan för allmänläkare pla-nat ut ligger de fortfarande i botten av specialiteterna med i genomsnitt drygt fem dagars extern fortbildning per år. Var sjunde svensk allmänläkare som svarade på enkäten uppgav att de inte deltagit i någon extern fortbildning alls 2012.

– I Norge är det nog motsatt, att allmänläkarna ligger på toppen just för att vi har obligatoriet, säger Hans Høvik och fortsätter:

– I andra specialiteter där fortbildningen inte är obligatorisk är det större variation, men genomsnittet ligger lägre än för allmänmedicin.

Hans Høvik säger att ett minimum för att klara recertifieringen är att ägna sig åt fortbildande aktiviteter i snitt två veckor per år, det vill säga dubbelt så mycket som en genomsnittlig svensk allmänläkare. Han själv uppskattar att han använder minst tre veckor per år för fortbildning.

– Jag vet att jag varje år måste gå på kurs, delta i grupperna, besöka en kollega i praktiken och ta emot en kollega i min praktik en dag. Jag måste planlägga det, man klarar inte att göra allt på två, tre månader före recertifieringen.

Det gäller alltså att samla 300 fortbildningspoäng under fem år, i ett poängssystem som liknar CME-systemet. En föreläsningstimme på 45 minuter är 1 poäng. En dag på ett sjukhus med observation ger 10 poäng, likaså om du tar emot en kollega under en dag.

– På tio dagar om året så klarar du det. Men jag tror att genomsnittet ligger något över.

Hans Høvik påpekar att poängen i sig förstås inte säger något om huruvida man tillägnat sig kunskap.

– Vid passiva kurser med hundra läkare i en sal som lyssnar på någon som föreläser, så är det nog ganska många som sover och inte får med sig någonting från dagen. Det är en risk. Vi kan dokumentera att vi har varit på plats, men vi kan inte dokumentera att vi har lärt oss någonting.

Han säger att det var en av grunderna till att man på 1990-talet införde det numera obligatoriska deltagandet i de kollegiala diskussions- och reflektionsgrupperna (»etterutdanningsgrupper«).

– Det är smågrupper med fem till åtta läkare som samlar sig regelbundet några timmar åt gången. De lär känna varandra och diskuterar egna erfarenheter och lär av varandra.

– Det finns en bred enighet om att det system vi har, det vill vi ha, och vi vill förbättra det. Bland annat hoppas vi kunna införa att det blir obligatoriskt att delta i ett kvalitetssäkringsprojekt vid sin egen praktik.

Men Hans Høvik säger också att somliga klagar över att det är dyrt och att det kan vara svårt att arrangera för att vara borta från mottagningen, något som i synnerhet gäller »solo-praktikerna«.

Även om Hans Høvik uppskattar att 95 procent av alla allmänspecialister deltar i systemet så finns det de som inte förmår eller vill recertifiera sig. Tills vidare går det fint att arbeta vidare utan certifiering, men ersättningen kan bli 20 procent lägre beroende på hur många patienter läkaren tar emot.

– Jag skulle förlora ungefär 250 000 kronor om året om jag inte recertifierade mig, säger Hans Høvik.

Den norska recertifieringen för specialister i allmänmedicin

Så länge allmänläkare är kliniskt verksamma i Norge krävs recertifiering vart femte år.

Under femårsperioden krävs i genomsnitt ett års allmänmedicinsk klinisk verksamhet i »öppen oselekterad praktik«. Därtill ska varje läkare också samla 300 poäng. Till exempel ger en föreläsningstimme 1 poäng; en dag, inklusive rapport, med besök hos kollega ger 10 poäng.

Obligatoriska moment omfattar 140 poäng. Där ingår:

100 poäng som utgörs av kurser inom minst 6 olika områden. Minst 5 ska vara olika kliniska ämneskurser, om minst 15 poäng, varav en i akutmedicin.

20 poäng utgörs av besök hos kollega, 2×1 dag + rapport.

20 poäng utgörs av diskussion och reflexion i kollegiala smågrupper (»etterutdanningsgrupper«).

Valfria moment omfattar 160 poäng. Det kan till exempel vara mer av något från det obligatoriska momentet, auskultation på sjukhus, klinisk och/eller vetenskaplig handledning, egen forskningsverksamhet, kommitté-/nämndverksamhet eller projektarbete. Utländska kurser och kongresser kan räknas in efter godkännande.

För en recertifieringsperiod som påbörjas efter 60-årsdagen krävs endast hälften av fortbildningspoängen.

Den som är sjukskriven eller föräldraledig kan ansöka om att få skjuta upp recertifieringen.

Den som inte förmår eller vill recertifiera sig förlorar rätten att kalla sig specialist i allmänmedicin, men får fortsätta att arbeta kliniskt. Den ekonomiska ersättningen för patientbesök sänks också för dem som ingår i det norska primärvårdssystemet med privata »fastläkare«, där en del av ersättningen utgörs av besöksersättning.

Det finns ca 4 300 fastläkare i Norge, av dem är 2 600 specialister i allmänmedicin. Den absoluta lejonparten recertifierar sig vart femte år.

Resa och uppehälle för allmänläkarnas fortbildningsaktiviteter betalas ur en statlig kursfond som förvaltas av det norska läkarförbundet.

Fram till 2011 var det norska läkarförbundet som behandlade alla ansökningar om specialistgodkännande och recertifiering. De senaste två åren är det dock Helsodirektoratet, en myndighet som ungefär motsvarar Socialstyrelsen, som tagit över.

Recertifieringen kostar den enskilda läkaren ca 2 000 norska kronor.

Norska läkarförbundet anser att obligatorisk fortbildning bör införas för alla specialistläkare i Norge. Nyligen har också Helsedirektoratet ställt sig bakom den tanken. Däremot finns ingen enighet om att det också ska krävas recertifiering. 

Läs även
Storbritannien: Revalidering vart femte år för att få behålla licensen
Sverige: Läkarförbundets åsikter går isär