År 2011 fanns i snitt 63 allmänläkare per 100 000 invånare i landet. Det är en ökning från 48 allmänläkare år 2005. Spridningen är stor. Högst allmänläkartäthet, 82 allmänläkare per 100 000 invånare, hade Jämtlands läns landsting 2011, och lägst hade Södermanland med 50 allmänläkare. Det visar en färsk statistikrapport från Socialstyrelsen, Tillgång på specialistläkare 2011

Fördelningen av psykiatrer var fortsatt ojämnt fördelad mellan sjukvårdsregionerna 2011, då Stockholmsregionen hade 28 psykiatrer per 100 000 invånare, medan motsvarande siffra för den norra sjukvårdsregionen var 11.

Nytt för denna rapport var uppgifter om antal sysselsatta med specialitetsbevis inom några nya specialiteter, nämligen 43 akutsjukvårdsspecialister, 43 barnonkologer och 125 kärlkirurger.

Rapporten visar även antal utfärdade specialistbevis 1995–2012, antal personer som bedöms vara kvar inom sin specialitet och antalet som har lämnat den efter att exempelvis skaffat sig ett nytt specialistbevis, blivit av med sin legitimation eller gått i pension.

Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd som kom tidigare i år, visade att Sverige blir allt läkartätare och vården allt mer läkartung. Alla landsting gjorde bedömningen att efterfrågan på specialister överstiger tillgången (LT 2014-01-31). Men trots att antalet allmänläkare och psykatriker har ökat, är bristen på specialister fortfarande störst inom allmänmedicin och psykiatri. Fem landsting sa att balans råder inom anestesi och intensivvård och fyra bedömde att det råder en balans för specialister i internmedicin. 

De flesta landsting tyckte att det råder balans för ST-läkare inom anestesi och intensivvård, internmedicin och obstetrik och gyneolokogi. För ST-läkare inom psykiatri och allmänmedicin ansåg två tredjedelar av landstingen att efterfrågan är större än tillgången. AT-läkarna är inte lika efterfrågade. Sju landsting ansåg att det råder balans på AT-läkare, medan elva uppskattade att tillgången är större än efterfrågan.

Tillgång på specialistläkare 2011

Rapporten beskriver tillgången på specialistläkare den 1 november 2011 samt den historiska utvecklingen 1995–2011. Uppgifter om 62 specialistkompetenser redovisas. 

Rapporten ger en fördjupad bild över tillgången på specialistläkare i Sverige. Syftet med rapporten är att vara ett underlag för Socialstyrelsens bedömning av tillgången på läkare, samt att tillgodose efterfrågan på mer fördjupad tillgångsstatistik på specialistnivå.