Sammanställningen är ett komplement till rapporten »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården 2013«. Den ger en bild av den nationella utvecklingen, enskilda landstings resultat och fördjupade analyser av svensk hälso- och sjukvård, enligt Birgitta Lindelius som är utredare på Socialstyrelsen. 

46 diagram för bland annat diabetesvård, läkemedelsbehandlingar, hjärtsjukvård, strokesjukvård och cancersjukvård presenteras i sammanställningen. Socialstyrelsen nämner flera trender:   

  • Förskrivningen av antibiotika har minskat de senaste tio åren. Inget landsting når dock målnivån på 250 recept för 1 000 invånare och år. Landstingen i Stockholm, Skåne och Västra Götaland har en betydligt högre förskrivning av antibiotika än de små landstingen. 
  • Dödligheten i ischemisk hjärtsjukdom, främst akut hjärtinfarkt, har minskat rejält de senaste 15 åren i samtliga landsting. Fler överlever en förstagångsstroke och resultaten mellan landstingen har jämnats ut de senaste 20 åren. Under 2010–2012 avled knappt 22 procent av patienterna inom 28 dagar efter förstagångsstroke.
  • När det gäller resultatet av vården av diabetiker är variationerna mellan landstingen däremot stora och knappt hälften av patienterna når målnivån för långtidsblodsocker.