Regionala cancercentrum (RCC) inrättades för att få en mer patientfokuserad, säker och jämlik cancervård. Ett koncept som Socialstyrelsen bedömer som lyckat. Enligt myndigheten kan det bli en förebild för regional samverkan inom andra hälso- och sjukvårdsområden. 

– Samtliga regioner är på god väg att etablera sina RCC-verksamheter och arbetet med att stärka patienternas ställning är framgångsrikt, säger utredaren Christina Broman i ett pressmeddelande.

Men en hel del kvarstår att göra. Socialstyrelsen radar upp ett flertal förbättringsområden: kompetensförsörjning, forskning, cancerprevention och tidig upptäckt av cancer, rehabilitering, psykosocialt stöd och palliativ vård. För att stärka den kliniska forskningen behövs även bättre samarbete mellan de regionala cancercentrumen och universiteten.

– Även arbetet med regionala program för prevention och tidig upptäckt kan samordnas bättre mellan RCC och huvudmännen, säger Christina Broman.

Alla regioner har också haft svårt att hitta personal och efterlyser en nationell samordning för att lösa bemanningsproblemen. 

Läs Socialstyrelsens rapport här.