Enligt regeringen finns det indikationer på att läkare inte följer vapenlagens anmälningsplikt som de borde. Socialstyrelsen fick därför förra året i uppdrag att ta fram en vägledning för vad som är medicinsk olämplighet att inneha vapen.

Vägledningen, som nu är nu klar, innehåller resonemang kring begreppet medicinskt olämplig vapeninnehavare och vad missbruk, demens samt olika former av psykisk ohälsa kan betyda för bedömningen av om man är olämplig att inneha vapen. Den tar också upp vad som gäller vid rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård.

– Begreppet medicinskt olämplig vapeninnehavare är svårfångat. Vi försöker ta ett steg mot att konkretisera, även om det inte går att konkretisera särskilt mycket, eftersom vi inte får ändra i lagregleringen. Vi kan klargöra regleringen men inte komplettera den, säger Maria Nyström Agback, utredare på Socialstyrelsen.

På Socialstyrelsen är man mer försiktig än regeringen med att hävda att läkarna anmäler för lite.

– Men om man bara ser till antalet rättspsykiatriska undersökningar är de fler än antalet anmälningar trots att alla som genomgår en underökning ska anmälas.

Men Thomas Flodin, ordförande för Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, är tveksam till att vägledningen kommer att få avsedd effekt.

­- Jag har svårt att se hur det här pappret kommer att påverka enskilda doktorers anmälningsbenägenhet. Det är väldigt allmänt hållet, och innehåller inte särskilt mycket som är användbart. Och man har helt bortsett från neurologiska sjukdomar och synfel, trots att regeringen efterlyst det.

Även Rikspolisstyrelsen, RPS, har fått i uppdrag att se vad som kan göras. Man kommer nu att uppmana polismyndigheterna att förbättra återkopplingen till läkarna så att de vet om deras anmälan fått effekt.

Eftersom bara en liten del av befolkningen har vapenlicens kommer ett stort antal anmälningar att vara onödiga. RPS tror att detta kan vara ett skäl till att läkare inte anmäler som de ska. Efter att ha analyserat vilka personer som anmäls drar RPS slutsatsen att läkare är mer benägna att anmäla patienter som de vet har vapen. För att minska överanmälningarna tycker RPS därför att man bör överväga att ge sjukvården begränsad direktåtkomst till vapenregistret, så att läkarna kan kolla upp om en patient har vapen.

Men från Läkarförbundet är man tveksam till att lägga en sådan uppgift på läkarkåren.

– Det är en avvägning man måste göra hur mycket läkartid man ska lägga på något som kommer att ha begränsad effekt, säger Thomas Flodin.

Läkarförbundet anser att man i stället bör fokusera på andra åtgärder, som att skärpa kontrollen av illegala vapen, som står för den stora delen av våldsbrottsligheten. Ett annat förslag från Läkarförbundet är att man ska genomgå en medicinsk kontroll i samband med att man ansöker om vapenlicens. För att få behålla licensen skulle undersökningen upprepas med jämna mellanrum.

Men på fem eller tio år hinner det väl hända ganska mycket med en människa?

– Jo, vi är medvetna om att läkarkårens roll i detta är begränsad.

Läs även Signerat:
Vapenlagens regler om anmälan missar målet

FAKTA

Enligt 6 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) ska en läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen omedelbart anmäla detta till polismyndigheten på den ort där patienten är folkbokförd.

En uppföljning från Socialstyrelsen från 2006 visade att läkarna inte fullföljde sin anmälningsskyldighet som de borde. Huvudskälet bedömdes vara att vårdgivarna inte tar tillräckligt ansvar för att implementera bestämmelsen i sina organisationer. Även brist på kunskap och vilja hos läkarna pekades ut som en orsak.

Enligt Socialstyrelsen skulle en ökad anmälningsfrekvens i första hand kunna förebygga självmord. I viss mån skulle även dödligt våld i nära relationer kunna minska.