Den i dag vanligaste metoden för att utreda män med misstänkt prostatacander är att ta vävnadsprov med hjälp av ultraljud. Men metoden har en rad nackdelar, den är osäker, smärtsam och innebär risker för patienten.

Statens beredning för medicinsk utvärdering har därför utvärderat tillförlitligheten hos olika bilddiagnostiska metoder som skulle kunna fungera som alternativ: magnetkameraundersökning, positronemissionstomografi med datortomografi, ultraljud med Doppler samt tillämpningar av ultraljudsteknik.

Men SBU konstaterar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att dessa metoder ska gå att jämföra med dagens ultraljudsledda biopsier; det behövs »välgjorda studier«.

SBU:s rapport
Bilddiagnostik vid misstänkt prostatacancer