Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, får allvarlig kritik av Justitiekanslern, JK, för bristfällig dokumentation och för att vissa ärenden hanterats i strid med myndighetens instruktion.

Dessutom riktar JK kritik mot CEPN för att myndigheten brustit vad gäller följande punkter:

  • intern styrning och kontroll av löpande verksamhet
  • diarieföring och arkivering
  • protokollföring, där bristerna förekommit under flera års tid
  • rutiner för handläggning av ärenden, som har saknats.

JK konstaterar att CEPN i sitt yttrande visar att myndigheten insett att åtgärder måste vidtas för att förbättra den interna kontrollen och rutinerna. Samtidigt är det som gjorts hittills inte tillräckligt, enligt JK, som därför kommer att följa upp förändringsarbetet vid CEPN.

I en debattartikel på Läkartidningen.se i april förra året föreslår fem f d ordförande och ledamöter i CEPN att Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala nämnderna bör bli en enda myndighet med en gemensam administration och struktur. Alternativt bör ordföranden i den centrala nämnden bli myndighetschef.

Bakgrunden är bland annat en artikel i Dagens Medicin i augusti 2012, som avslöjade allvarliga brister i CEPN:s hantering av vissa tillsynsärenden och att vissa protokoll från etikprövningsnämndens sammanträden inte hade slutjusterats.