Under torsdagsförmiddagen hade advokaten Ulrika Borg begärt ett kompletterande förhör med sin klient, den åtalade narkosläkaren. Ulrika Borg ville återkomma till detta med skulderdystoci.

– Min klient redogjorde för, med stöd av läroboken hur de tre olika formerna ser ut och han har också kunnat visa att ingen av de här formerna kan ha varit aktuell.

Hon ställde även frågor till förlossningsläkaren om tidsåtgången för vakuumextraktionen. Den åtalade läkaren menar att det är fel att säga att proceduren tog 60 minuter. Han vill räkna bort tiden för anläggning, cirka 8 minuter, och provdragningen, och istället räkna från första »riktiga« dragningen. Han medger dock fortfarande att han överskridit riktlinjerna i sjukhusets lokala PM.

– Men när han passerar tidsangivelserna i riktlinjerna, då är huvudet nere i bäckenbotten. Och då är det förenat med större risker att göra ett kejsarsnitt i förhållande till hur snabbt man kan förvänta sig att barnet följer på ett par tre värkar, säger Ulrika Borg.

På torsdagen förhördes också Erik Edston, den rättsläkare som obducerade barnet 10 dagar efter förlossningen. Han står fast vid de slutsatser som han dragit i sitt utlåtande:

BAKGRUND

Läkaren är 67 år och sedan 1979 specialist i obstetrik och gynekologi. I det aktuella fallet, i maj 2011, förlöste han en förstföderska med sugklocka och tång. Barnet dog i samband med förlossningen och mamman skadades svårt i underlivet. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har återkallat läkarens legitimation utifrån samma händelse men beslutet är överklagat till förvaltningsrätten i Stockholm. Den aktuella läkaren gick i pension för ett par år sedan. Då hade han inte varit i tjänst på det aktuella sjukhuset sedan oktober 2011 och inte deltagit i förlossningsarbetet sedan samma sommar.

I september 2011 anmälde föräldrarna via sin advokat Sture Larsson läkaren till åklagare. Brottsrubriceringen var vållande till annans död och vållande till kroppsskada på modern. Föräldrarna hade tidigare själv gjort en polisanmälan, men samma åklagare lade ned den förundersökningen som gällde tjänstefel.

»Undersökningsfynden talar starkt för att dödsorsaken varit skadorna på halsryggmärgen«. Men utifrån andra vittnens uppgifter menar han att det går att spekulera i om barnet dessutom drabbats av syrebrist vid något tillfälle under utdrivningsfasen.

– Men efter vad jag har läst i journalhandlingarna så fanns det inte några direkta indikationer på det. Och jag har ju inte undersökt placentan och navelsträngen som skulle kunnat ge ytterligare information. Så det finns en viss osäkerhet vad gäller om syrebrist har uppkommit och hur den i så fall bidragit, men vid obduktionen fanns inga säkra tecken på syrebrist.

Erik Edston säger att han aldrig sett några liknande skador på ett barn som avlidit i samband med förlossning.

– Nej, det är ytterst ovanligt och det finns väldigt få studier gjorda. I en fransk studie med liknande skador var majoriteten av de 15 fallen förlösta med tång.

Erik Edston vill inte säga något om huruvida det skulle ligga ett brott bakom barnets skador.

– Jag har rubricerat det som en olyckshändelse.

Till rättegångens sista dag, i morgon fredagen den 7 mars, har försvarsadvokaten fått domarens tillåtelse att kalla in ytterligare ett vittne, den barnläkare som tog hand om barnet för återupplivningsförsök.

– Jag vill höra honom kring vad han har gjort för iakttagelser då på plats. Och vad han mot bakgrund av de iakttagelserna har för uppfattning om dödsorsaken.

Efter förhöret med barnläkaren blir det slutpläderingar.

– Jag kommer att argumentera för att det inte är objektivt bevisat – att det inte är ställt bortom rimligt tvivel – att läkarens överskridande av riktlinjerna fått följden att det uppkommer en skulderdystoci, säger Ulrika Borg och fortsätter:

– Vi menar att det uppkommer en spasm i cervix och det är den som hindrar barnet från utträngande. Och det är inget man kan räkna med eftersom det inte finns en förhöjd risk för det. Det ligger inte i farans riktning som vi säger.

Läs även:

Socialstyrelsens vetenskapliga råd:Läkaren gjorde ett bra jobb
Skulderdystoci eller cervixspasm blir avgörande för läkaren
Man kan få beröringsskräck
Rättegång mot förlossningsläkare inleds
Förlossningsläkare åtalas för vållande till annans död
Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation