Hösten 2012 anmäldes läkaren ­– en specialist i allmänmedicin – till Socialstyrelsen av en anhörig till en patient. Socialstyrelsen öppnade ett tillsynsärende. Läkaren blev ombedd att lämna ett yttrande, vilket han gjorde några veckor senare. Därefter blev det, enligt läkaren, helt tyst. När han ett år senare fortfarande inte hört något från Socialstyrelsen, skrev han ett brev och bad om att få ett beslut eller besked. 

När svaret återigen uteblev, gjorde läkaren en anmälan till Justitiekanslern, JK. Enligt läkaren borde ärendet gå snabbt att utreda, eftersom det finns tydliga journalanteckningar som anger vad som har skett. Han begär nu att JK ser till att han får svar på sina frågor. Han vill även att JK utreder om dröjsmålet är rimligt, om ett brott mot Europakonventionen kan ha skett i och med att hans namn har »registrerats i offentliga register under misstanke om ’felbehandling’« samt att utredningen snarast avslutas.

JK har beslutat att inhämta ett yttrande från den nya myndigheten IVO, som tog över alla pågående klagomålsärenden från Socialstyrelsen i juni 2013. I yttrandet bör myndigheten redogöra för handläggningen av ärendet samt bemöta läkarens synpunkter, skriver JK.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att IVO har svårt att hinna med att utreda patienternas klagomål på vården.

Läs mer:

IVO ska utreda färre ärenden och snabbare

Patientnämnder vill inte ta IVO:s ärenden