Den 1 januari 2010 slogs universitetssjukhusen i Malmö och Lund samman och bildade SUS, Skånes universitetssjukhus. Frågan om en sammanslagning hade diskuterats i årtionden, men när beslutet togs var det snabbt och oväntat.

Även genomförandet av fusionen gick snabbt, och många läkare känner sig överkörda. Det visar Eva Svendén i en ny magisteruppsats i statsvetenskap.

– Om man tittar på den forskning som finns om sjukhusfusioner, så är det väldigt sällan läkaren på golvet kommer till tals, säger hon.

– Därför ville jag ta reda på mer om vad de tycker.

För att få veta det gjorde hon djupintervjuer med ett antal läkare på Kvinnokliniken. Hon gjorde också en elektronisk enkät med läkare på två andra kliniker: Käkkirurgen och Njurmedicin.

Svaren på enkäten är mycket tydliga. Nära tre fjärdedelar, 74 procent, ansåg sig inte ha fått möjlighet att påverka viktiga beslut om den egna kliniken, i samband med fusionen. Endast 4 procent var helt nöjda med sina möjligheter att påverka.

En stor majoritet ansåg också att fördelningen av inflytande mellan ledning och medarbetare varit orättvis, och att sjukhusledningen – felaktigt – betraktade medarbetarnas invändningar som känslomässiga. Endast 4 procent av de tillfrågade läkarna ansåg, att fusionen har genomförts på ett sätt som vittnar om hög kompetens bland tjänstemän och politiker. 9 procent var osäkra, och 87 procent tog klart avstånd från detta påstående.

De längre intervjuerna gav samma bild som enkäten, säger Eva Svendén:

– Läkarna kände att de inte blev tagna på allvar, att deras kompetens inte togs tillvara. En vanlig synpunkt var att möten och dokument som skulle signalera inflytande bara var ett spel för galleriet.

Fusioner av sjukhus har varit vanliga de senaste årtiondena, och stämmer med doktrinen i NPM, New Public Management, att efterlikna det privata näringslivet. Före SUS bildades Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1997, och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm 2004, båda genom sammanslagningar av flera sjukhus.

Forskningen kring bland annat dessa sammanslagningar visar att det är viktigt att redan från början involvera läkarna i processen, och att man ska undvika snabba, radikala förändringar som påbjuds ovanifrån. Läkarnas svar tyder på att fusionen till SUS genomfördes stick i stäv med dessa forskningsresultat, anser Eva Svendén.