Utredaren Stefan Carlsson föreslog 2012 i sitt slutbetänkande Gör det enklare (SOU 2012:33) att fyra nya myndigheter skulle ersätta de dåvarande tio myndigheterna inom hälso- och sjukvården. En av dessa fyra myndigheter skulle vara en kunskapsmyndighet som skulle arbeta med vetenskapliga underlag, rekommendationer, riktlinjer och prioriteringar. Men någon sådan samlad kunskapsmyndighet blir det alltså inte.

Regeringens förslag är i stället att knyta samman åtta statliga myndigheter genom ett nytt strategiskt råd för statlig kunskapsstyrning, nämligen E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. I rådet som får namnet Kunskapsstyrningsrådet ska samtliga åtta myndighetschefer sitta under ledning av Socialstyrelsens generaldirektör. Socialstyrelsens författningssamling föreslås bli gemensam för de åtta myndigheterna.

Regeringen vill även inrätta ett – till det nya rådet – rådgivande organ, Huvudmannagruppen, där förtroendevalda inom kommun och landsting ska sitta. Även här blir Socialstyrelsens generaldirektör ordförande.

Promemorian från Socialdepartementet är det fjärde steget i ett förändringsarbete i syfte att skapa en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Det första steget var bildandet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), det andra omvandlingen av Apoteket Service AB till E-hälsomyndigheten, det tredje när Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut slogs ihop till den nya Folkhälsomyndigheten, enligt promemorian.

Tanken med den nya myndighetsstrukturen är att stärka samverkan mellan stat, kommun och landsting, samordna kunskapsstyrningen och minska onödigt dubbelarbete. Bakgrunden är bland annat problemen som kom fram i Statens vård- och omsorgsutredning (dir 2011:4) och slutbetänkandet »Gör det enklare!«.

Så här påverkas myndigheterna i korthet enligt regeringens förslag:

  • Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) får ansvaret för alla systematiska kunskapsöversikter som rör vården och socialtjänsten och döps om till Statens beredning för social och medicinsk utvärdering.
  • Myndigheten för vårdanalys föreslås byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och får förutom vården, även socialtjänsten under sina vingar.
  • Folkhälsomyndigheten får ett samlat ansvar för smittskyddsfrågor, frågor som rör de nationella vaccinationsprogrammen och fungerar som ny nationell kontaktpunkt om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
  • Socialstyrelsen lämnar ifrån sig en hel del uppgifter, bland annat systematiska kunskapsöversikter, smittskyddsfrågor och ansvaret för de nationella vaccinationsprogrammen. I stället blir myndigheten navet i den nya statliga organisationen för kunskapsstyrning. 
  • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) får Socialstyrelsen som sin värdmyndighet den 1 juli 2015, i stället för Kammarkollegiet.
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppgift i det nya rådet blir framför allt att bidra med sina erfarenheter från tillsynen.
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) uppgift i det nya rådet är att skapa en brygga mellan myndigheterna och forskarsamhället.

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2015.