Det är tidningen Sjukhusläkaren som gått igenom landstingens synpunkter på det förslag till nationellt regelverk för nätjournaler som Center för eHälsa i samverkan, CeHis, tagit fram.

Förslaget är i stora delar en blåkopia på det regelverk som i dag gäller för Uppsalas nätjournaler, och att Uppsala är ett av de landsting som ger förslaget tummen upp är följaktligen inte så förvånande.

Andra landsting är däremot inte lika entusiastiska. Starkast är kritiken när det gäller hur lagens krav på menpröving är tänkt att uppfyllas. Journaluppgifter får inte lämnas ut om det kan antas att patienten eller någon närstående kan ta skada, något CeHis tänker sig lösa genom generella undantag för vissa typer av verksamheter, som barn- och ungdomspsykiatri, kvinnofridsenheter och klinisk genetik, där man inte ska kunna se journaluppgifterna. Men flera landsting, som Östergötland, Västerbotten, Stockholm, Kalmar och Sörmland, anser inte att det lever upp till lagens krav, utan menar att prövningen måste ske individuellt.

En annan fråga där uppfattningarna går isär gäller osignerade anteckningar. En rad landsting säger helt nej till att osignerade journalanteckningar ska kunna läsas av patienter över nätet, däribland Jämtland, Östergötland, Värmland och Västmanland. Andra vill att landstingen ska kunna bestämma själva om de lämnas ut eller inte.

Generellt är flera landsting kritiska till det snabba nationella införandet av nätjournaler och tycker att det nationella regelverket bör vara klart innan nätjournalerna införs.