Vårdanalys ska under tre års tid kontinuerligt följa upp vilka effekter den nya patientlag får, som regeringen vill ska träda i kraft till årsskiftet. Målet, enligt regeringen, är att stärka patientens makt.

Den föreslagna lagen innebär bland annat att patienterna får en lagstadgad rätt att välja öppenvård i annat landsting på samma villkor som de bosatta i vårdlandstinget, se Ökad patientrörlighet blir utmaning för landstingen.

Uppföljningen ska också omfatta nya regler om informationsplikt gentemot patienten, krav på patientens samtycke, rätt till ny medicinsk bedömning och individuell plan samt fast vårdkontakt och fast läkarkontakt.

Lagregler om fast vårdkontakt, ny medicinsk bedömning och utökad information till patienten har funnits sedan 2010, men de har varit för dåligt kända bland såväl hälso- och sjukvårdsverksamheter som patienter och profession, enligt regeringens proposition (s 103).

Regeringen fattade beslut om både propositionen och uppföljningsuppdraget den 6 mars.