I Justitiekanslerns beslut utifrån granskningen av Astrid Lindgren-fallet påpekade JK att hon saknar den särskilda kompetens som krävs för att bedöma huruvida ärendet hanterats i enlighet med rättsmedicinsk vetenskap och beprövad metod av Rättsmedicinalverket (RMV).

Men i dag finns det heller ingen annan instans med särskilda kunskaper som är satt att granska RMV.

– Här blottlägger jag min egen okunskap men jag var förvånad att läkarna på RMV står helt utan tillsyn.

Det säger Läkarförbundets förste vice ordförande Heidi Stensmyren. Hon tycker att det vore välkommet med en tillsynsmyndighet för RMV:

– Det är självklart att instanser och deras enskilda yrkesutövare som kan påverka individer på det här sättet bör stå under någon form av tillsyn. Utan tillsyn eller granskning kan deras legitimitet ifrågasättas.

Efter det mycket uppmärksammade Osmo Vallo-fallet, som gällde en man som avled 1995 i samband med ett polisingripande, utredde dåvarande JK bland annat förfarandet vid de rättsmedicinska undersökningarna. JK ansåg då att tillsynen över RMV var otillräcklig. I början av 2000-talet gjordes en statlig utredning av Osmo Vallo-fallet inklusive de utredningar som det gett upphov till. I betänkandet framkom att utredaren ansåg att det skulle vara motiverat att RMV omfattades av en oberoende och objektiv tillsyn, som samtidigt inrymmer medicinsk sakkunskap. Utredningen förordade att ansvaret för den tillsynen skulle ligga på Socialstyrelsen. Så blev det emellertid inte eftersom ytterligare utredningar bland annat ansåg att enskilda rättsmedicinska utlåtanden inte lämpar sig för en tillsynsmyndighet

I det aktuella beslutet om Astrid Lindgren-fallet skriver nu JK Anna Skarhed att hon har svårt att se varför det skulle vara omöjligt att granska om det förekommit felaktigheter eller felbedömningar i ett utlåtande av en rättsläkare, på samma sätt som sker inom ramen för den tillsyn som bedrivs inom hälso- och sjukvården.

»Jag anser mot bakgrund av de erfarenheter som detta ärende givit att det finns starka skäl att ånyo övervägas hur man kan inrätta någon form av ordinär tillsyn över den rättsmedicinska verksamheten. De slutsatser som min företrädare Hans Regner kom fram till i Osmo Vallo-ärendet äger alltjämt giltighet. Den stora och med införandet av ny teknik allt mer ökande betydelse som den rättsmedicinska verksamheten har – inte minst för domstolarnas bedömningar – talar enligt min mening starkt för att en ordinär tillsyn behövs. Även om den rättsmedicinska verksamheten inte utgör hälso- och sjukvård finns det en sådan nära anknytning att en naturlig ordning vore att låta IVO få ansvaret att också utöva tillsyn över RMV«, skriver JK och lägger till att en kopia på beslutet därför kommer att överlämnas till både Justitiedepartementet och Socialdepartementet.

På IVO låter presschefen hälsa att generaldirektören inte kan säga något om saken redan i dag, utan vill först sätta sig in saken.

Även om RMV:s generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem inte vill uttala sig om att det är just IVO eller någon annan myndighet som i så fall vore bäst lämpad för uppdraget är hon positiv till tillsyn.

– Vi har inget att dölja. Nu ställs det väldigt höga krav på hur vi jobbar med vårt interna kvalitetsarbete. Det där blir ju alltid lite svårt i en intern diskussion.

Erna Zelmin Ekenhem säger att det kanske hade varit bra med en extern tillsynsmyndighet just i Astrid Lindgren-fallet.

– Någon som riktigt kan och förstår hade antingen kunnat säga att allt gått rätt till eller kunnat peka på möjliga brister och konkreta fel, för det är det faktiskt ingen som gjort.

Erna Zelmin Ekenhem menar att de synpunkter och den kritik som riktades mot RMV under Astrid Lindgren-fallet, till exempel utifrån den revision som professor Olof Beck deltog i, inte var tydlig.

– Det var ju att vi inte hade dokumenterat själva rutinerna, men själva rutinerna är ju ingen som har sagt är fel från A till Ö. Olika sådana saker som man kan skruva på och bli bättre på är det ju självklart att vi har reflekterat över, men fortfarande är det ju ingen som har kunnat peka konkret på vad som egentligen varit fel.

Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlingssida!