Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har beslutat att göra en särskild analys av apoteksverksamheten från patientsäkerhetssynpunkt. I samband med sin årliga rapport till regeringen konstaterade IVO att det finns en kunskapslucka vad gäller tillsynen av apoteksverksamhet.

IVO skriver i sin projektplan för granskningen att det sedan omregleringen av apoteket bara har gjorts ett fåtal analyser av apoteksverksamheten med tillsynsperspektiv. Ett exempel är en tillsyn av elva öppenvårdsapotek som Socialstyrelsen gjorde 2010.

IVO ska framför allt granska ärenden inkomna och beslutade under perioden 2010–2013. Syftet är att få klarhet i vilka händelser som lett till lex Maria-anmälningar och klagomål från allmänheten, vilka följder det fått för patienterna, om det finns något mönster i anmälningarna – till exempel vad gäller enskilda apotek eller geografiska platser – samt om vårdgivarna lämnat kompletta utredningar till lex Maria-anmälningarna.

IVO hoppas också kunna se om det är klart var gränserna går mellan de olika myndigheter som har tillsyn över olika delar av apoteksverksamheten. Förutom IVO själv, som utgår från Patientsäkerhetslagen i sin tillsyn, är det Läkemedelsverket, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och E-hälsomyndigheten.

IVO har sedan tidigare påbörjat en tillsyn över apotekspersonalens skyldighet att anmäla förskrivning av narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel när den verkar stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. I början av det här året gjorde IVO dessutom en tillsyn av dosförpackade läkemedel. Dessa delar finns därför inte med i det nu beslutade projektet.