Som vanligt belönade DLF Årets allmänläkarvän vid fullmäktigemötet. I år gick utmärkelsen till Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundets kansli, för sina insatser för utvecklingen av svensk primärvård.

Primärvården har genomgått stora förändringar på senare tid, och på många vårdcen­t­ra­­ler arbetar i dag olika specialister sida vid sida. Vid Distriktsläkarföreningenss fullmäktigemöte den 4 april diskuterades om föreningen ska förbli en distriktsläkarförening eller breddas till att bli en läkarförening för hela primärvården.

– Ska vi vara inkluderande eller exkluderande? undrade DLF:s ordförande Ove Andersson.

Som ett led i diskussionen har föreningen beslutat om två ändringar i stadgarna. Dels har man öppnat för att alla specialister som arbetar i primärvården ska kunna vara medlemmar i föreningen. Dessutom ska ST-läkare i allmänmedicin kunna bli associerade medlemmar. Den förs­ta förändringen har redan godtagits av Läkarförbundets centralstyrelse. Den andra förändringen kräver dock att även Läkarförbundets stadgar ändras.

Stadgeändringarna ska dock inte ses som att frågan är avgjord, enligt Ove Andersson.

– Efter sommaren ska en internremiss gå ut till lokalavdelningarna.

Väljer man att bredda rekryteringsunderlaget kommer frågan troligtvis att väckas om man ska byta namn på föreningen.

Fullmäktige beslutade också att man ska undersöka om vårdvalet lett till att resurser flyttats från glesbygd till storstäder. Enligt motionärerna från Kalmar och Jämtland finns det vissa sådana tecken, och styrelsen, som biföll motionen, höll med om att det var en viktig fråga.

– Det har gjorts ett antal utvärderingar av vårdvalet, men inte många har sett på hur det påverkat ojämlikheten i vården, sa Anna Segernäs Kvitting, vice ordförande.

Vid fullmäktigemötet omvaldes Ove Andersson som ordförande. Som ny vice ordförande valdes Lena Ekelius, Malmö. Som ny ordinarie styrelseledamot valdes Bengt Jönsson, även han från Malmö.