Enligt en enkät som besvarats av verksamhetscheferna på 14 av landets 16 onkologiska kliniker är personalbristen ett stort problem. Förutom onkologer påtalades bristen på radiologer, patologer och specialistsjuksköterskor. 

De flesta av cheferna uppgav att de hade vakanser och de som lyckats få ihop en tillräcklig personalstyrka, sa ändå att det var svårt att rekrytera rätt läkarkompetens. Alla utom två chefer tyckte att kompetensförsörjningen var en av de största utmaningarna för cancervården.

Ett annat problem är hur nya läkemedel och andra behandlingar ska införas i sjukvården och vem som ska betala notan för dem. En majoritet av verksamhetscheferna ansåg att nya cancerläkemedel under en introduktionsfas borde finansieras medhjälp av en statlig eller gemensam nationell landstingspott, i stället för att kostnaden som i dag ligger på den enskilda kliniken eller landstinget.