Fortbildning i fokus

Flera motioner tog upp fortbildningsfrågan. Bland annat beslutades att Läkarförbundet ska verka för ett obligatoriskt fortbildningssystem för läkare enligt CPD-begreppet (continuing professional development), att fortbildning ska vara en kvalitetsindikator och att fortbildning ska följas upp i öppna jämförelser.

Förbundet ska också verka för att Socialstyrelsen ska ta fram en föreskrift för läkares fortbildning med möjlighet till sanktioner mot verksamheter som inte lever upp till fortbildningskraven.

Vidare ska förbundet verka för att läkares fortbildning säkras inom vårdval och i samband med upphandlingar.

Ett yrkande som avslogs var att Läkarförbundet ska verka för en europeisk harmonisering av fortbildningsstandarder och -inspektioner. Argumentet var att en sådan harmonisering skulle kunna leda i en för svensk del oönskad riktning.

Snabbare mediereflexer i Läkarförbundet

Läkarförbundet ska införa rutiner för att professionen snabbt och effektivt ska kunna kommentera nyheter. Motionen lades av Sjukhusläkarna, som menade att förbundet måste bli snabbare på att fånga upp och belysa nyheter ur läkarprofessionens synvinkel, annars kan andra intressenter styra över debatten på andra spår.

En som pläderade för motionen var Per Näverskog från Sylf.

– Många medlemmar upplever Läkarförbundet som lite trögt, man är ofta tvåa på bollen. Det första uttalandet behöver inte vara helt färdigtänkt, och vi har många bra policyer att stödja sig på.

CS menade att det redan finns sådana rutiner, och framhöll att pressansvarige och de högsta företrädarna på förbundet har dagligt kontakt med media och CS ville därför inte bifalla motionen trots det viktiga ämnet. Motionen fick dock stöd från fullmäktige. 

Sämre betalt för »kvinnosjukdomar«?

Kvinnliga läkares förening ger i en motion flera exempel på att ersättningen för vård av »kvinnosjukdomar« är lägre än vid liknande sjukdomar som drabbar båda könen. Motionärerna ville att ekonomisk ersättning och DRG-viktning utreds ur ett genusperspektiv, och att Läkarförbundet verkar för att eventuell diskriminering åtgärdas. CS gav sitt helhjärtade stöd, och detta blev också fullmäktiges beslut.

Inflytande vid förändringar

Risk- och konsekvensanalys enligt Arbetsmiljölagen ska i dag göras vid större organisationsförändringar. Sjukhusläkarna ville i en motion föra in även andra frågor än arbetsmiljön. Frågan var hur. Efter diskussion i utskottet enades man om följande, som också blev fullmäktiges beslut: »Läkarförbundet ska utreda hur medarbetarnas kunskap om effekter för verksamhetens ekonomi, patientsäkerhet och sjukvårdsproduktion bättre ska tas tillvara vid organisationsförändringar och konsekvensanalyser.« 

Tjänstebeteckning i journalen

I de gamla pappersjournalerna stod det alltid tjänstebeteckning, som till exempel AT-läkare eller specialistläkare. I dagens datajournalsystem står det endast läkare. Man kan inte ur journalen avgöra om bedömningen är gjord av en oerfaren AT-läkare eller av en överläkare. Detta är en stor svaghet, skrev Dalarnas läkarförening i en motion där man ville att Läkarförbundet verkar för att tjänstebeteckningarna ska finnas i alla journalsystem. CS gav sitt stöd, och det blev också fullmäktiges beslut.

Fritt vårdval i slutenvården

»Enligt EU:s patientrörlighetsdirektiv har patienten rätt till fritt val av sjukvård över nationsgränserna inom EU. Det är absurt att medborgarna fritt kan söka vård över nationsgräns men ej landstingsgräns.« Det skrev Sjukhusläkarna i en motion, där de yrkade att Läkarförbundet verkar för rätten att själv välja vårdgivare över landstingsgränserna för såväl sluten- som öppenvård. CS påpekade att Läkarförbundet sedan länge är för fritt vårdval för patienten, och att det bör gälla även slutenvården. Även fullmäktige biföll motionen.

Nya industriläkarföreningen upptagen i förbundet

Den nya yrkesföreningen för industriläkare, Sveriges industriläkarförening, har nu formellt upptagits i Läkarförbundet.

Det var för två år sedan som fullmäktige beslutade att en yrkesförening för läkare verksamma i industrin skulle bildas. Den nya föreningens stadgar har godkänts av CS och under våren har uppstartsmöten hållits. Hittills har ett 50-tal personer anmält intresse av att bli medlem i den nya föreningen.

Nya regler för medlemskap i yrkesförening

Förbundsfullmäktige beslutade att ändra Läkarförbundets stadgar så man bara kan vara fullvärdig medlem i en yrkesförening, inte flera. För medlemmar som vill vara med i flera yrkesföreningar beslutades om en ny form av medlemskap, associerat medlemskap. Skälet till förändringen är att det ska bli tydligare vilket medlemskap som ligger till grund för mandatfördelningen i fullmäktige.

Rekryteringsprojekt klubbat

Fullmäktige beslutade att ställa sig bakom ett rekryteringsprojekt för att nå målet om 90 procents anslutningsgrad. Projektet är tänkt att pågå 2015–2017 med en sammanlagd finansiering på 1,5 miljoner kronor.