Socialstyrelsen vill definiera ett antal nya termer inom läkemedelsområdet, däribland »medicineringsfel«, »läkemedelshantering«, »läkemedelsrelaterat problem« och »off-label-hantering«. Läkarförbundet avstyrker dock i ett remissvar förslaget med hänvisning till att de föreslagna termerna har dålig koppling till den kliniska verksamheten och att de i huvudsak är farmaceutiska. En återkommande kritik mot de föreslagna definitionerna är att de är för vida och vittomfattande.

Förbundet anser att det behövs en bredare inventering för att identifiera de termer där de största oklarheterna finns och att processen måste ha en bättre förankring bland kliniskt verksamma läkare.