Antalet personer i världen med fetma eller övervikt (BMI över 25) har mer än fördubblats sedan 1980, från 857 miljoner då till 2,1 miljarder 2013. Det visar en ny studie, som publicerades den 29 maj i den vetenskapliga tidskriften Lancet.

Studien, som ingår i det internationella forskningssamarbetet Global Burden of Disease, är den största som gjorts om den globala fetmaepidemin. Forskarna har använt sig av 1 769 studier med data om 188 länder och ett tjugotal regioner, och så långt möjligt gjort dem jämförbara. På så sätt kan de ge en bild av hur fetma och övervikt utvecklats i världen från 1980 till 2013.

Variationerna mellan länder är mycket stora, men den globala trenden är en ökning av fetma och övervikt under hela tidsperioden. Det förklarade professor Christopher Murray, huvudansvarig för studien och chef för forskningsinstitutet IHME vid Washingtonuniversitetet i Seattle, vid en förhandsinformation i Stockholm några dagar före publiceringen.

– Vi hittade inte ett enda land där andelen feta och överviktiga har minskat under de senaste 33 åren, sade han.

– Under de senaste åtta åren ser vi att ökningstakten har minskat i USA och en del andra rika länder. Däremot väntar vi oss en snabbare ökning i många fattigare länder.

Att ökningen börjat plana ut i vissa länder kan bland annat bero på att de redan nått mycket höga siffror. I USA är till exempel 33 procent av alla vuxna feta (BMI över 30).

I världens två folkrikaste länder, Kina och Indien, är andelen feta ännu låg, mellan 4 och 5 procent. Men med fortsatt ekonomisk utveckling kommer denna andel att öka, och varje procent innebär många miljoner människor.

Studien beräknar det totala antalet feta människor i världen förra året till 671 miljoner. En liknande studie för några år sedan beräknade antalet feta i världen år 2008 till 502 miljoner (se LT nr 11/2011). Det innebär en ökning med 169 miljoner de senaste fem åren.

Av de här 671 miljonerna feta lever redan i dag nära två tredjedelar, 62 procent, i låg- och mellaninkomstländer. En lista över länder med flest feta invånare toppas visserligen av USA, men därefter följer Kina och Indien. På topp tio-listan finns också bland andra Mexiko, Brasilien, Egypten och Pakistan.

Det finns skillnader mellan könen. I de rikare länderna är övervikt och fetma vanligare hos män än hos kvinnor, men i de fattigare länderna är det vanligare hos kvinnor. Ser man enbart till fetma, så är det vanligare hos kvinnor än hos män i både rika och fattiga länder.

Det finns länder där en stor del av alla kvinnor är feta, men en betydligt lägre andel av männen. I Egypten är 48 procent av kvinnorna feta mot 26 procent av männen, och i Sydafrika är 42 procent av kvinnorna feta mot bara 14 procent av männen.

Barn och ungdomar – 2 till 19 år – är inte undantagna. Sedan 1980 har det skett en betydande ökning, och i dag har 23 procent, nästan vart fjärde barn i de rikare länderna fetma eller övervikt. Även i de fattigare länderna har andelen ökat, och ligger nu på cirka 13 procent. I de rikare länderna har forskarna också konstaterat en tendens att fetman kryper neråt i åldrarna.

Bakgrunden till att man gjort den här studien är att övervikt, och i synnerhet fetma, ökar risken för sjukdomar. En studie från 2010 uppskattar att fetma och övervikt varje år kostar 3,4 miljoner dödsfall, och orsakar 3,8 procent av alla funktionsjusterade levnadsår (DALYs) i världen.

– Fetma och olämplig kost står för en stor del av risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, stroke och diabetes, fastslog Christopher Murray.