Under perioden 2007–2013 har antalet företagsfinansierade kliniska studier sjunkit från 352 till 218 per år. Det konstaterar Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en ny rapport. Enligt rapporten är ett av de största hindren »intrångsproblematiken«, det vill säga att vården prioriterar forskning lågt jämfört med vårdproduktion och att det, trots register och datoriserade patientjournaler, är svårt att hitta patienter till studierna.

Rapporten ger en rad förslag, dels på hur kliniska studier ska bli lättare att genomföra, dels på hur drivkrafterna hos de olika intressenterna att medverka till kliniska studier kan öka. Det handlar bland annat om att

  • se till att regionala forskningscentra finns i vart och ett av de sex sjukvårdsregionerna
  • skapa en nationell samordningsfunktion som ansvarar för samverkan mellan forskningscentra och myndigheter
  • skapa en informationsplattform för kliniska studier som underlättar kontakten mellan patienter, forskare, prövare och finansiärer
  • skapa karriärvägar för kliniskt aktiva forskare
  • stärka infrastrukturen på lokal nivå
  • förbättra sjukvårdshuvudmännens beslutsunderlag.

Flera av förslagen ligger i linje med förslagen i utredningen »Starka tillsammans«, som presenterades i slutet av 2013, vilket också påpekas i rapporten.