21 läkare råkade ut för en arbetsolycka som ledde till sjukfrånvaro sig under 2013. Majoriteten var män.

Under samma period drabbades 28 läkare av en arbetsrelaterad sjukdom. Av dem var majoriteten kvinnor. Organisatoriska/sociala faktorer uppgavs ha orsakat en dryg tredjedel av läkarnas arbetssjukdomar. Bland kvinnliga allmänläkare är det ännu vanligare. Där berodde drygt hälften av anmälningar på dessa faktorer. Andra vanliga orsaker till arbetssjukdom är belastningsfaktorer eller att läkarna skadats av kemiska/biologiska ämnen.

Anmälda arbetssjukdomsfall bland läkare

2010              32 (17 män och 15 kvinnor)

2011              24 (10 män och 14 kvinnor)

2012              21 (9 män och 12 kvinnor)

2013              28 (9 män och 19 kvinnor)

 

… varav allmänläkare

2010              statistik saknas

2011              11 (4 män och 7 kvinnor)

2012              11 ( 4 män och 7 kvinnor)

2013              18 (6 män och 12 kvinnor)

 

… varav specialistläkare

2010              statistik saknas

2011              13 (6 män och 7 kvinnor)

2012              9 ( 5 män och 4 kvinnor)

2013              10 (3 män och 7 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador

År 2012 anmäldes 43 fall av arbetsskada inom gruppen läkare. 22 av dem hade råkat ut för en olycka på arbetsplatsen och 21 stycken av en arbetssjukdom.

En viss ökning har alltså skett mellan 2012 och 2013 när det gäller anmälda arbetsskador bland läkare, särskilt bland kvinnor och allmänläkare (se statistik). Men tittar man några år längre bakåt i tiden har anmälningarna inom läkarkåren minskat. 2011 anmäldes 53 fall av arbetsskador bland läkare och 2010 var siffran 66. 

Inom hälso- och sjukvården i stort anmäldes 4 arbetsolyckor per 1 000 anställda och 3 fall av arbetssjukdom per 1 000 anställda. Bland undersköterskor och sjukvårdsbiträden är risken att drabbas av arbetsolyckor och arbetssjukdomar särskilt stor. Cirka 8 av 1 000 undersköterskor och sjukvårdsbiträden drabbades till exempel av arbetssjukdomsfall 2013. De tillhör de hårdast drabbade yrkena i Sverige.

Arbetsmiljöverket konstaterar i sin rapport »Arbetsskador 2013« att arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad och att den största ökningen sker bland kvinnor. Rapporten omfattar samtliga anmälda arbetsskador, det vill säga olyckor och sjukdomar, under 2013. De anmälda arbetssjukdomarna har ökat med nio procent sedan 2012, och antalet anmälda olyckor med sjukfrånvaro har ökat med 3 procent under samma period.

– Att de anmälda arbetsskadorna ökar för fjärde året i rad bådar illa inför framtiden. Nu behöver arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samarbeta för att trycka tillbaka trenden, säger Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket i en kommentar till rapporten.

Ökningen av antalet sjukdomar beror enligt Arbetsmiljöverket framför allt på problem i relationer med chefer och kolleger, stress och påfrestande kontakter med klienter inom vård, skola och omsorg. Drygt var fjärde arbetssjukdom uppges till exempel vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer. Hos kvinnor ligger dessa faktorer bakom var tredje anmälan. De senaste fyra åren har en ökning på runt 50 procent skett när det gäller sjukdomar bland kvinnor som orsakats av organisatoriska eller sociala faktorer. Allra vanligast är det inom vård- och omsorgsbranschen.

Anmälda arbetsolyckor bland läkare

2010              34 (11 män och 23 kvinnor)

2011              29 (8 män och 12 kvinnor)

2012              22 (9 män och 13 kvinnor)

2013              21 (15 män och 6 kvinnor)

 

… varav allmänläkare

2010 saknas statistik

2011              16 (6 män och 10 kvinnor)

2012              9  (3 män och 9 kvinnor)               

2013              8 (7 män och 1 kvinna)

 

… varav specialistläkare

2010 saknas statistik

2011              13 (2 män och 11 kvinnor)

2012              12 (6 män och 6 kvinnor)

2013              13 (8 män och 5 kvinnor)

Källa: Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador