Två gånger tidigare, 2005 och 2012, har generisk förskrivning utretts av Läkemedelsverket.

Första gången blev slutsatsen att det inte fanns tillräckligt med underlag gällande eventuella patientsäkerhetsvinster för att kunna förorda en så pass dyr reform. Andra gången konstaterades att generikaförskrivning förutsätter att den nationella ordinationsdatabasen, NOD, är på plats, vilket den inte är fullt ut förrän 2017. Kostnaden för ett införande skattades till 200 miljoner kronor.

Men regeringen anser att man i de tidigare rapporterna inte i tillräckligt hög grad vägt de initiala kostnader som ett införande medför mot eventuell uppskattad nytta för patienter och förskrivare. Nu ska frågan därför utredas en tredje gång; denna gång får Läkemedelsverket i uppdrag att jämföra hur generikaförskrivning står sig i jämförelse med andra åtgärder för ökad säkerhet i läkemedelsanvändningen. Erfarenheter från andra länder som infört liknande system ska analyseras och kopplingen till patientrörlighetsdirektivet ska utredas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2015.