Jonas Ludvigsson.

2013 tog Socialstyrelsen över ansvaret för SK-kurserna från nu nedlagda Ipuls AB, sedan regeringen uppmärksammat att det tidigare upplägget stred mot lagen om offentlig upphandling, LoU.

I år ges bara kurser som anordnas av statliga kursgivare, eftersom tiden inte räckte till för att genomföra en upphandling. Men inför 2015 pågår en upphandling där såväl offentliga som privata kursgivare kan lämna anbud.

Den modell för upphandling av SK-kurser som Socialstyrelsen valt får nu kritik av Svenska Barnläkarföreningen, BLF, i ett brev till Socialstyrelsen. Upphandlingen är uppdelad på 147 ramavtalsområden som vart och ett innehåller ett eller flera kursämnen. De 10 obligatoriska kursämnen som ingår i barnmedicin har sammanförts i fyra ramavtalsområden.

Det BLF är kritisk mot är att en kursgivare bara får lämna ett bud inom varje ramavtalsområde, vilket för pediatriken innebär att en kursgivare exempelvis måste välja mellan att erbjuda en kurs i akutpediatrik, i barnets normala tillväxt och utveckling eller i neonatologi. Inom varje avtalsområde kan bara en kursgivare vinna, vilket gör att av totalt tio obligatoriska ämnen i barnmedicin kommer SK-kurser nästa år bara kunna ges i maximalt fyra.

– Man riskerar hamna i det läget att ett sjukhus eller en institution som av tradition brukar ge två kurser som nu råkar hamna inom samma område bara får skicka in ett anbud. Det leder i förlängningen till att man får ett försämrat kursutbud, och vi hade ju hoppats att det skulle bli tvärtom, vi ser ju en brist vad gäller kurser, säger Jonas Ludvigsson, ordförande för Svenska Barnläkarföreningen.

Resultatet av ett minskat kursutbud blir enligt Jonas Ludvigsson att färre ST-läkare kan gå de kurser de behöver och att de inte att får tillgång till kurserna i rätt fas av sin utbildning.

– Allt detta leder till att de får sämre kvalitet på sin specialistutbildning.

Enligt Mari Forslund, enhetschef på Socialstyrelsen, är upplägget en anpassning till regelverket för offentlig upphandling. Om en kursgivare skulle få lämna anbud på flera kurser inom samma avtalsområde skulle man konkurrera med sig själv, och därmed kunna snedvrida konkurrensen.

Att man valt att klumpa ihop fler kursämnen i samma ramavtalsområde beror på att det inte finns pengar till att ordna kurser i alla enskilda kursämnen.

– Vi bad specialistföreningarna att prioritera vilka kurser som var viktigast. Några inkom med svar som vi använde när vi delade in ämnena. Men Barnläkarföreningen gjorde ingen prioritering.

Hur ska ni kunna jämföra anbuden, när det inte är samma kurs man erbjuder?

– Det gör vi utifrån de kvalitetskriterier som finns i förfrågningsunderlaget, bland annat priset.

En risk med upplägget är att samma kurs vinner upphandlingen inom ett visst ramavtalsområde flera år i rad, och att det inte blir några kurser alls i vissa ämnen. Mari Forslund säger att man är medveten om det och att det är ett skäl till att man valt att bara upphandla SK-kurser för 2015.

– 2016 kan det bli nya ramavtal med nya prioriteringar och nya områden.

Enligt Mari Forslund är det en utmaning att upphandla utbildningar inom för reglerna för offentlig upphandling.

– Vi vet att det inte blir perfekt i år, men vår ambition är att ta till oss synpunkter och kritik och se över behov av justeringar inför nästa gång.