Många specialistföreningar och ST-läkare har väntat otåligt på den nya ST-föreskriften, eftersom den är en förutsättning för att den nya specialitetsindelningen ska kunna börja gälla. Föreskriften var ursprungligen planerad att träda i kraft den 1 januari i år, men datumet sköts fram ett år eftersom Socialstyrelsen velat samordna arbetet med andra uppdrag som gäller ST.

För hinna bli klar i tid har man under månader arbetat på högvarv på Socialstyrelsen. Målet för att klara tidsramarna var att få ut en remiss senast första veckan i juni. Så blev det inte; först ett par dagar före midsommar kunde Socialstyrelsen mejla iväg förslaget till remissinstanserna. Det gör att man nu tvingas förlänga remisstiden till den 30 september, vilket i sin tur innebär att datumet för ikraftträdande skjuts fram till »våren 2015«.

Att ST-föreskriften återigen fördröjs är olyckligt, säger Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre läkares förening.

– Speciellt när man inte har satt något datum, det riskerar att återigen skapa osäkerhet.

Samtidigt framåller hon att det är viktigt att alla berörda får möjlighet att komma till tals och att den föreskrift som antas blir väl förankrad i professionen.

– I och med att det blev förskjutet några veckor hade det blivit för kort remisstid om man bara haft sommaren på sig. 

Förslaget till ny indelning av specialiteter, inklusive upplägget med en gemensam kunskapsbas för näraliggande specialiteter, har varit känt en längre tid. Den enda förändringen jämfört med tidigare förslag är att hörsel- och balansrubbningar nu föreslås bli gren- i stället för basspecialitet.

Förslaget till ny specialitetsstruktur har generellt fått ett positivt bemötande från specialitetsföreningarna eftersom den innebär att många specialiteter får en kortare ST.