På Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ligger cirka 7 000 ärenden och väntar på utredning.  Handläggningstiden för cirka en fjärdedel av klagomålsärendena är längre än ett år. IVO och Statskontoret har rapporterat till regeringen att bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, kring IVO:s uppdrag, är krångliga och en bidragande orsak till de långa handläggningstiderna och de höga kostnaderna för klagomålshanteringen.

En särskild utredare ska nu se över den hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal, och föreslå förenklingar. Målet är ett system som i högre grad kan ge patienter och deras närstående svar på̊  vad som inträffat och varför, och som gör att patienters synpunkter i högre grad tas tillvara för att utveckla hälso- och sjukvården.

Utredaren ska också bland annat se över ansvarsfördelningen mellan de olika instanser som hanterar klagomål mot hälso- och sjukvården, och vid behov föreslå hur samverkan mellan dessa instanser kan förtydligas och utvecklas. I uppdraget ingår också att analysera om en nationell funktion med uppgift att vägleda patienter och fördela klagomålsärenden till rätt instans kan bidra till en mer ändamålsenlig klagomålshantering.

Regeringen har ännu inte beslutat vem som blir den särskilda utredaren.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2015.

Läs även
IVO ska utreda färre ärenden och snabbare
Bristande IT-system hos IVO